,,Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Zo luidt het eerste artikel in het hoofdstuk van de grondrechten. Het artikel verwoordt het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. Bij eerste lezing lijkt het een duidelijk zaak. Maar Nederland probeert nu de grens van gelijke behandeling te verschuiven.
Op 10-10-'10 zijn de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) toegetreden tot het staatsbestel van Nederland en is de Grondwet in haar geheel van toepassing op deze eilanden. Er wordt druk aan gewerkt de nieuwe status van de BES-eilanden in 2015 definitief vast te leggen in de Grondwet.
Als Bonaireaan kan ik die gang van zaken niet stil voorbij laten zonder te reageren, al woon ik niet op het eiland. Ik ben geboren en getogen op Bonaire. Daarom dus.
Er ligt nu een voorstel grondwetswijziging waarin artikel 132a in de Grondwet wordt opgenomen en op basis waarvan de grens van gelijke behandeling verschoven zal worden met betrekking op de BES-eilanden. Dat er verschillen zijn tussen Europa en Caribbean weten we allemaal. Komende generaties zullen het ook heel snel te weten komen. Zelfs een idioot kan het weten.
In Nederland eet men haring en met name op Bonaire masbangu; op Bonaire danst men simadan, in Nederland de klompendans. Maar Nederland vindt dat het belang van het derde lid van artikel 132a ligt in de uitdrukkelijke erkenning door de Grondwetgever dat er fundamentele verschillen zijn tussen de drie Caribische eilanden en het Europese deel van Nederland.
En daar schuilt het gevaar. De Raad van State heeft tot twee keer toe aan Nederland geadviseerd en voorgelicht dat het opnemen van artikel 132a lid 3 of 4 (afhankelijk wat het zal worden) niet noodzakelijk is, omdat in een eventuele rechterlijke procedure steeds artikel 1 van de Grondwet zelf het relevante toetsingskader zijn. En daarbij vloeit de toetsingskader eveneens voort uit artikel 14 van het EVRM, artikel 1, eerste lid, van het Twaalfde Protocol bij het EVRM en uit artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
De Raad van State heeft ook aangegeven dat de voorgestelde bepaling voor ongelijke behandeling wijst alleen op een mogelijkheid daartoe en in zoverre geen aanspraken vestigt en evenmin verplichtingen oplegt aan wetgever en bestuur.
Met andere woorden zal artikel 132a lid 3 of 4 geen enkele betekenis hebben behalve het veroorzaken van ellende. Eigenlijk roept Nederland zelf problemen op en bevestigt het toch al bestaande beeld dat Hollanders (ik ben Nederlander maar geen Hollander) racistisch zijn en discrimineren. En nu van plan het grondwettelijk vast te leggen ook!
De keiharde inslag van artikel 132a lid 3 of lid 4 heeft Nederland uiteindelijk verzacht door dit bij te werken. ,,Specifieke regels kunnen alleen worden getroffen indien er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor de eilanden zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland. Dat betekent in de praktijk dat bij iedere regeling die specifiek op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is gericht, gemotiveerd moet worden waarom voor deze afwijkende regeling is gekozen”, stelt Nederland nu.
Dan nog. Een verzwaarde motiveringsplicht waartegen beroep getekend kan worden. Gepaard gaande met bezwaarschriften en discussies. Tijd en geld. Wie gaat de kosten betalen? Middels belastingverhoging op de BES-eilanden? Dus ook AOV’ers? En nog niet gehad over de kosten van rechtszaken en andere procedures.
De Rijksvertegenwoordiger wees in de voorjaarsrapportage 2011 er op dat het vertrouwen van de BES-eilanden in de nieuwe toekomst als onderdeel van Nederland ‘pril en kwetsbaar’ is. ,,Veelgehoord zijn klachten over het verlies van de eigen identiteit en cultuur, de toestroom van Nederlanders uit West-Europa en de vrees steeds minder te zeggen te krijgen over het reilen en zeilen op het eigen eiland.” Heel simpel gezegd houdt zijn visie in: ophouden met juridisch gekonkel in de Grondwet en werken aan het herstellen van de emotionele band als mensen onderling.
Willem Anthony, Amstelveen

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).