Geachte Heer Asjes,
Door middel van dit schrijven willen wij van de actiegroep Akshon Dushi Kòrsou het volgende onder uw aandacht brengen. De door u alsnog niet beantwoorde brief gedateerd 17 januari 2012 waarbij aan de Staten een verzoek is gericht voor een onafhankelijk onderzoek naar de integriteit van ministers, komt voort uit de hierna volgende beschouwingen.
We leven in een land dat nog maar kort bestaat. Nu al na slechts anderhalf jaar is binnen onze samenleving grote bezorgdheid over het functioneren van het bestuur en zijn er veel vragen rond de handelingen en uitingen van bestuurlijke gezagsdragers.
Wij zijn van mening dat de tijd rijp is om te breken met gevestigde politieke patronen die een degelijke ontwikkeling van ons land al langer belemmert. Wereldwijd is er een roep naar beter bestuur en betrouwbare bestuurders die verandering willen zien. Handelingen die als corrupt, vriendjespolitiek, politieke patronage en belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt dienen tot het verleden te gaan behoren. Een steeds groter deel binnen ons volk wil hiermee afrekenen. We moeten toe naar een ander niveau van denken en doen binnen ons bestuurlijke apparaat geënt op de principes van integriteit en transparantie, een vorm van bestuurlijk gedrag waarbij de richtlijnen van Good Governance hoog in het vaandel staan en nauwlettend worden nageleefd door bestuurders.
Het parlement van Curaçao zou in dit geheel een voortrekkersrol moeten spelen en zuiverend moeten optreden tegen alles wat bestuurlijk verkeerd of van twijfelachtig allooi is. In plaats van als ‘rubber stamp’ de dubieuze achtergronden van bepaalde ministers ongemoeid te laten en zelfs af te schermen zouden de Staten als eerste zich sterk moeten maken voor integere bestuurders. Het is daarom diep triest en tekenend voor het normverval in onze bestuurlijke organen dat door middel van een handtekeningenactie van burgers zoals in onderhavig geval heeft plaatsgevonden, verantwoordelijke en volwassen Statenleden aangespoord moeten worden om die taak te verrichten waarvoor zij in feite zijn aangesteld.
Wij van Akshon Dushi Kòrsou gesteund door meer dan 4.000 ingezetenen hebben op 17 januari jongstleden onze petitie persoonlijk aan u overhandigd. In ons rekwest vragen wij u beleefd ons binnen twee weken uw reactie toe te sturen. Dit heeft tot nu toe, na vier weken, nog niet plaatsgevonden noch heeft u het nodig geacht om in verband met mogelijke vertragingen in de behandeling van onze brief, ons beleefdheidshalve op de hoogte te stellen van een uitgesteld antwoord.
Als Statenvoorzitter geeft u hierbij te kennen onze petitie die gedragen wordt door meer dan 4.000 burgers, aan uw laars te lappen. Deze lankmoedige houding van onze volksvertegenwoordiging en uw onbegrijpelijke onverschilligheid als Statenvoorzitter beschouwen wij als een belediging van het volk en treft ons diep. Het hoeft geen betoog dat deze grove minachting van ons volk niet zonder gevolgen kan blijven.
Derek G. Durgaram en Andre Ch. L. Van Hoop (Namens actiegroep Akshon Dushi Kòrsou), Curaçao
<I>Een kopie van deze brief ging naar de Gouverneur van Curaçao, de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; en de Voorzitter van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.<I>

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).