De afgelopen twee jaren heb ik, mr. Saskia van de Griek, advocaat bij en directeur van Corporate Law bv, tezamen met de toonaangevende ondernemingsrecht advocaat mr. Karel Frielink het vak ondernemingsrecht gedoceerd aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (de UNA).
Om duidelijkheid te geven op diverse vragen en speculaties in mijn zakelijke omgeving of ik zou blijven doceren of niet, kan ik het volgende meedelen. Op vrijdag 20 januari 2012 bereikte mij het bericht dat mr. Frielink niet meer mag doceren aan de UNA. Hierover heb ik opheldering gevraagd bij de UNA, aangezien het eerste college ondernemingsrecht al gegeven zou moeten worden op 31 januari aanstaande, derhalve anderhalve week later, en mr. Frielink en ik nog zeer recent met de UNA het collegerooster en de onderwerpen hadden afgestemd.
De mededeling van de UNA aan mr. Frielink dat zijn diensten niet meer gewenst zijn (aangezien hij Dr. Miguel Goede bijstond) is niet gedaan toen hij begon met zijn rechtsbijstand, namelijk in augustus 2011, maar pas eind afgelopen week, derhalve anderhalve week voordat de colleges moeten beginnen.
Het is onbegrijpelijk dat ruim vijf maanden is gewacht. Deze beslissing van de UNA is in mijn ogen erg onzorgvuldig naar de studenten toe. Temeer nu de beslissing is genomen zonder al een vervanger te hebben. Er wordt kennelijk van mij als co-docent en een (nog te vinden) nieuwe docent verwacht de ‘brand’ wel even te blussen door een week van tevoren ‘even’ alles op elkaar af te stemmen en ‘even’ een paar colleges voor te bereiden. Naar mijn mening worden de studenten van deze handelwijze van de UNA de dupe.
Naar mijn mening is het bijstaan als advocaat van de voormalig rector magnificus overigens geenszins in strijd met de Gedragsregels voor Advocaten. Immers, mr. Frielink gaf zes colleges per jaar aan de UNA op basis van een opdrachtovereenkomst (daarnaast begeleidde hij zonder enige vergoeding diverse studenten met hun scripties en een promovendus). De UNA is derhalve niet een cliënt van mr. Frielink noch zijn werkgever. De stelling van de UNA dat mr. Frielink onethisch handelt, is onjuist. De opvatting van de UNA is mijns inziens een feitelijke beperking van de vrijheid van advocaten in hun cliëntenkeus die geen juridische basis heeft en dus in mijn ogen onaanvaardbaar is. Dit schaadt mij en andere docenten dus ook.
De reactie van de UNA van maandag ‘De tijd dat de UNA alleen als kruiwagen voor het behalen van persoonlijke voordelen en het oppoetsen van het eigen curriculum vitae door het gebruik van het UNA-docentschap is voorbij’ stuit mij zeer tegen de borst. Dit is kennelijk de behandeling die een advocaat ontvangt indien hij tegen een geringe vergoeding veel tijd en energie steekt in het voorbereiden en geven van juridisch onderwijs aan studenten. Ik vind dit een droeve ontwikkeling en zal hieraan niet actief of passief meewerken. Naar mijn mening zal bovendien het ‘blussen van een brandje’ de studenten op langere termijn op geen enkele manier dienst doen.
Zoals reeds aan de UNA bericht, zal ik dit jaar dan ook niet doceren aan de UNA. Ik heb het doceren de afgelopen twee jaar als zeer plezierig ervaren en neem deze beslissing met grote moeite.
Mr. Saskia van de Griek, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).