Door Marius Römer, Xiomahara Bakhuis en Henriëtte van Rossum
Met verontwaardiging heb ik kennisgenomen van de zeer kwalijke, onware en klachtwaardige uitspraken van de deken van de Orde van Advocaten op Curaçao, zoals deze zijn gedaan tijdens de laatste installatie van vier nieuwe rechters. De litigieuze uitspraken, die behalve dat deze apert onjuist en flagrant in strijd zijn met de waarheid, zijn bovendien doordrenkt van misplaatste superioriteitgevoelens, die wij op Curaçao allang niet meer dulden en waar wij zeer zeker ‘korte metten’ mee moeten maken.
De deken heeft, misbruikmakende van de hem geboden gelegenheid om namens ons advocaten het woord te voeren, blijkbaar slechts en alleen om zijn frustratie zijn vrije gang te laten gaan, zich in het geheel niet bekommerd om de schade die hij hierbij heeft aangericht aan de eer en stand van de advocatuur.
De heer Frielink heeft gemeend het voornemen van het parlement, dat ons volk democratisch vertegenwoordigt, te mogen beledigen en daarbij ook iedere Yu di Kòrsou, door in strijd met de waarheid te verklaren dat het Parlement een parlementaire enquête wenst te entameren omdat het Openbaar Ministerie een onderzoek heeft lopen (zaak-‘Bientu’) tegen een persoon die dichtbij de regering staat of dichtbij de heer Schotte, onze premier; of Frielink het leuk vindt of niet. Deze uitspraak is pertinent onjuist en onwaar.
Onze premier heeft ook geen persoonlijke gegevens van de heer Tromp openbaar gemaakt. Voorts laat Frielink ‘free’ ‘link’? in het geheel na aan te geven waarop hij deze onzin baseert. Hij voelt zich kennelijk ‘free’ om totaal verkeerde ‘links’ te leggen en onwaarheden te verklaren.
De reden voor een parlementaire enquête zoals geopperd door de volstrekte meerderheid van de Statenleden van onze Staten is onder meer gebaseerd op  de volgende recente feiten.
1. De zaak-Snowflake (benaming die leuke RST’ers plegen te geven aan serieuze strafzaken), ook wel bekend als Benz. In deze zaak is 180 kilo cocaïne in beslag genomen en zijn zes personen gearresteerd en heeft het OM - ondanks de onregelmatigheden gepleegd door een of meer leden van het RST - volhard in het aanbrengen van deze zaak voor de rechter.
Geen wonder dat het OM van het Gerecht een dikke vette nul op het rekest hiervoor heeft gekregen en terecht niet ontvankelijk is verklaard. Een ware en totale afgang zijdens het OM.
Overigens ging het niet zomaar om onregelmatigheden van het RST, maar om zeer ernstige strafbare feiten, zoals ambtsmeineed, valsheid in geschrifte en naar grote waarschijnlijkheid ook nog wederrechtelijke vrijheidsberoving meerdere malen gepleegd. Het Land Curaçao zal door de slachtoffers hiervoor nog aansprakelijk worden gehouden voor de door hen geleden schade.
Daarenboven komt nog dat de door het OM bedoelde RST’er zomaar naar Nederland heeft mogen vertrekken, waar hij weer als rechercheur vrijelijk aan de slag kon! Vergeet niet dat Anthony Godett wel negen maanden heeft moeten zitten, omdat hij een stuk zou hebben geantedateerd.
Hier gaat het om verschillende ambtmisdrijven die qua hun aard gestraft dienen te worden met een derde meer dan wanneer deze misdrijven zouden zijn gepleegd door een gewone burger. Waar was je deken? Waar ben je deken?
2. Meergemelde zaak-Snowflake-Benz staat qua onmisbaarheden niet los van andere recente zaken, zoals die van 120 kilo cocaïne waarin een advocaat is afgeluisterd en de verdachten wederom vrijuit zijn gegaan. Waar was je deken om voor de advocatuur op te komen?
3. Zaak-Hizbolah waar het OM, opgedragen door het Hof om de afgeluisterde gesprekken ter terechtzitting af te spelen, hiertoe niet in staat was omdat volgens het OM de computer zou zijn gecrasht. Waar was jij deken? Waar in hemelsnaam ben jij deken?
Hoe durft u over twee zaken, die nog sub judice zijn ‘in onze naam’ zulke onware onzin uit te kramen en bovendien nog partij te kiezen, waarbij u niet schroomt om in de rechtszaal op onbesuisde en superarrogante wijze onze gezagdragers op dergelijke wijze ‘below the belt’ te schoppen?
5. Sterke geruchten dat onder toezicht en begeleiding van het OM 500 kilo Snowflake naar het buitenland is vervoerd. Waar was jij deken? Waar ben jij deken?
Meneer de deken, als u nog een korreltje zelfrespect bezit dan moet u direct als deken aftreden. Houd de eer aan u zelf anders zullen wij - uw confrères, die u op niet mis te verstane wijze met uw onnozele en onbedachte opmerkingen aan het adres van de vertegenwoordigers van ons volk toe, heeft beledigd - u daartoe dwingen.
Ten slotte speelt ook de vraag of u dit, behalve om politieke redenen, misschien heeft gedaan omdat u niet ‘tevreden’ bent met het feit dat uw zogenaamde grote kantoor, gevestigd in uw koloniale pand, thans geen miljoenen aan declareerbare uren van de huidige regering krijgt? Nogmaals, waar was jij deken? Waar ben jij deken? Wie ben jij deken?

<I>Bovenstaande brief, die in de eerste zin begint met ‘Met verontwaardiging heb ik ...’ is ingestuurd door advocaat mr. Marius H. Römer, maar in de aanbiedingsmail staan ook de namen van mr. Xiomahara C.G. Bakhuis en mr. Henriëtte M. Van Rossum van het kantoor Römer & Partners op Curaçao.<I>


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).