De laatste tijd verbaas ik mij weer over allerlei discussie over het koninkrijk. Twee voorbeelden. De pastoor-discussie tussen de Gevolmachtigde minister Osepa en mevrouw Leeflang van de PAR en de corporate governance-discussie tussen ex-minister-president Ys, Tweede Kamerlid Van Dam en vicepremier Cooper. Waarom discussiëren we op die manier met elkaar? Kan het niet anders en wat moeten we hieraan veranderen? Als eerste moeten we terug naar het fundament en dat zijn alle democratische regels die we met elkaar hebben afgesproken. Het begint dan bij het Statuut. Hierin hebben we bepaald dat de landen van het koninkrijk autonoom zijn op een aantal punten na. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een koninkrijksregering die elke maand bij elkaar komt, deze regering bestaat uit de regering van het land Nederland en de Gevolmachtigde ministers van de overige landen, zoals Sheldry Osepa voor Curaçao. Het koninkrijk heeft eigen wetten - genaamd rijkswetten - en hiervan zijn er in totaal 93, waaronder de rijkswet op het Nederlanderschap.
Ieder land heeft de taak zorg te dragen voor de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur. Het waarborgen hiervan valt onder de koninkrijksregering. Over deze zaken en over samenwerking op allerlei gebieden vergadert de koninkrijksregering. De ministers-presidenten van Nederland en Curaçao informeren regelmatig de pers over allerlei zaken. Heeft u ooit een persconferentie meegemaakt van de minister-president van het koninkrijk, bijvoorbeeld aan het eind van de maandelijkse vergadering? Leest u alle informatie die daar bijvoorbeeld besproken is in relatie tot Curaçao op de website van de Gevolmachtigde minister? Wie mogen er nu eigenlijk vragen stellen aan de koninkrijksregering over het goed functioneren van de hierboven genoemde taken en verantwoordelijkheden oftewel de waarborgfunctie van de koninkrijksregering? Alleen de Tweede Kamerleden? Of zou dat niet toebehoren aan alle volksvertegenwoordigers van alle landen, en waarom niet ook aan alle individuele burgers van het Koninkrijk?
Wij maken met zijn allen de fout de Nederlandse regering en de koninkrijksregering door elkaar te halen. Ik stel al langer voor om een website in het leven te roepen voor het Koninkrijk der Nederlanden. Via dit communicatiekanaal kan dan de hierboven genoemde informatie heen en weer gevoerd worden. Bijvoorbeeld stelt de heer Van Dam de door hem gestelde vragen en refereert dan ook welk artikel of rijkswet in het geding is. De koninkrijksregering vermeldt hierop het besluit om een commissie in te stellen naar de integriteit van het bestuur op Curaçao. De discussie tussen Osepa en Leeflang gaat dan uitsluitend over wat op deze website vermeld is over dat onderwerp. Minister Cooper kan als regering van Curaçao haar Gevolmachtigde minister instrueren hoe te reageren op de vraagstelling van Van Dam.
Minister Cooper vertelde dat de regering allerlei juridische informatie heeft ingewonnen over de nieuwe statuten voor onder andere overheids-nv’s, maar waarom is deze informatie niet voor ons allen toegankelijk via de nieuwe website van het land Curaçao? Zou Ys misschien tot ander inzicht gekomen zijn? Was transparantie niet één van de regels van democratie? Bij wie moet de burger van Curaçao terecht als de overheid op 50 procent van de ingediende LOB-verzoeken niet antwoord? Waarom staan niet alle afgegeven vergunningen op de website van de overheid, zoals de vergunning aan McDonald’s Santa Rosaweg en het in aanbouw zijnde vijf verdiepingen tellende gebouw op Rooi Catootje? Waarom geeft minister Cooper hierover geen openheid? Waarom staan niet alle door de overheid in opdracht gegeven contracten op de website? Kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel de reparatie aan de Jongbloedweg gaat kosten en aan wie de opdracht gegund is, en welke openbare aanbesteding daaraan vooraf is gegaan? Waarom verzint onze minister-president het woord mediacratie? Waar blijft persvrijheid en vrijheid van meningsuiting? Waar willen we met zijn allen over discussiëren met betrekking tot de democratie en goed bestuur? Over legaliteitsbeginsel, accountability, transparantie, doelmatigheid, doeltreffendheid, participatie en consensusgerichtheid! Waarom doen we dit dan niet? Hoe meer openheid, hoe minder gerommel!
Henk Pasman, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).