Er is een Koninkrijkscommissie Personenverkeer in het Koninkrijk der Nederlanden benoemd. Het is de bedoeling te komen tot een rijkswet Personenverkeer. De minister van Justitie van Curaçao, de heer Wilsoe, neemt hieraan geen deel op basis van principiële reden.
Mijn opinie over dit onderwerp is het volgende. In het Statuut staat dat het toezicht op de algemene regelen betreffende de toelating en uitzetting van Nederlanders een Koninkrijks aangelegenheid is. In de Staatsregeling van Curaçao staat in de eerste regel: ‘Wij, het volk van Curaçao, verkondigen:’ Verderop in deze Staatsregeling staat vermeld:
* Bij landsverordening wordt de toelating en uitzetting van vreemdelingen geregeld;
* Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar;
* Iedere in Curaçao woonachtige Nederlander heeft het recht ... (kiesrecht);
* Ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit ...
In de Landsverordening Toelating en Uitzetting van vreemdelingen (LTU) staat vermeld:
* Deze landsverordening is niet van toepassing op Nederlanders geboren op Curaçao en hun kinderen;
* Van rechtswege hebben toelating tot verblijf in Curaçao meerderjarige Nederlanders, niet hierboven genoemd, en hun minderjarige kinderen onder bepaalde voorwaarden, zoals verklaring goedgedrag, huisvesting en voldoende middelen van bestaan.
In artikel 1 van de Staatsregeling en de Grondwet van het Koninkrijk staat dat discriminatie niet is toegestaan.

In artikel 16 van de Mensenrechten staat: ‘Iedere volwassene heeft het recht te trouwen en een gezin te stichten als hij of zij dat wil.’

Laat je dit op je inwerken, dan constateer ik het volgende:
* Het volk van Curaçao zijn de hier woonachtige Nederlanders, ongeacht waar geboren, volgens kiesreglement;
* Het volk van Curaçao zijn alle op Curaçao geboren Nederlanders, volgens de LTU;
* Gesproken word over: volk, alle Nederlanders, woonachtige Nederlanders, ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit;
* Vreemdeling (met de Nederlandse nationaliteit, naast de overige vreemdelingen) zijn alle hier niet geboren Nederlanders;
* Van rechtswege toegelaten Nederlanders krijgen uitsluitend toelating tot verblijf binnen regels;
* Meerderjarige volwassen Nederlanders geboren uit een gezin, ouders geboren op Curaçao, maar waarvan de een geboren is op Curaçao en de ander bijvoorbeeld in Nederland hebben niet dezelfde status en kunnen deze status ook nooit krijgen;
* Een meerderjarige volwassen Nederlander geboren op Curaçao uit een gezin, ouders geboren in Nederland, valt dus niet onder de LTU.
* Een gezin stichten tussen twee Nederlanders, de ene geboren op Curaçao en de ander in Nederland, kan niet dezelfde status krijgen als een gezin beide op Curaçao geboren.
Conclusie:
* Het juiste volk van het land Curaçao is niet bepaald, hierdoor kan ook niet het juiste volk van Curaçao zijn toekomst bepalen;
* Juridische Curaçaoënaar bestaat dus niet;
* Bepaalde Nederlanders worden gediscrimineerd, hetgeen in conflict is met de Grondwet, Staatsregeling en de Mensenrechten;
* Wat had er moeten staan in de eerste regel van de Staatsregeling van Curaçao: Wij, het volk van Curaçao, Curaçaoënaars, verkondigen:
* En in artikel 1 zou moeten komen te staan dat Curaçaoënaar vastgelegd is in een landsverordening.
* Tevens het recht voor het aanvragen van deze status, bijvoorbeeld in geval van een gezin stichten.
* Dit zal eerst recht gezet moeten worden alvorens gesproken kan worden over een rijkswet personenverkeer;
* Als dit recht gezet is, kan ook vrij simpel een bepaling gemaakt worden over werkvergunning van de niet Curaçaoënaar (zogenaamde 80/20- regeling);
Hoe zou nu op basis hiervan het personenverkeer geregeld moeten worden binnen het Koninkrijk der Nederlanden voor alle Nederlanders met de Nederlandse nationaliteit? Vrij simpel op basis van gelijkwaardigheid en in principe vrij personenverkeer van Nederlanders tussen alle landen van het Koninkrijk met regels voor het toelaten als toerist, student of woonachtig met en zonder werkvergunning.
* Toerist voor maximaal zes maanden met mogelijkheid tot verlenging.
* Student gedurende studietijd;
* Woonachtig zonder werkvergunning als gepensioneerde, voorwaarde eigen huisvesting, indien beschikbaar en voldoende middelen van bestaan;
* Woonachtig met werkvergunning, voorwaarde verkregen werkvergunning;
De bevolkingen van de verschillende landen zijn volken die specifiek bij elk land behoren binnen het Koninkrijk der Nederlanden met de Nederlandse nationaliteit.
Dus Curaçaoënaar voor het land Curaçao.

Henk Pasman, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).