Geachte heer Maduro, u heeft gereageerd op de kritiek over uw bewering dat de meeste leerlingen van het Peter Stuyvesant College de ‘historische connectatie niet willen erkennen’ met de figuur van Peter Stuyvesant nu gebleken is dat verreweg het merendeel van deze leerlingen stelling heeft genomen tegen de naamsverandering van de school.
U beklaagt voornamelijk uzelf door te wijzen op de kritiek die u steeds moet ondergaan terwijl u zich enkel oprecht tracht in te zetten voor de correcte vorming en opleiding van jongeren die aan u, als educator zijn toevertrouwd. Het feit wil dat u inderdaad bekend staat als een toegewijde en geëngageerde onderwijzer met passie voor uw werk. Maar centraal staat verder in uw betoog dat u streeft naar het vormen van jongeren die als ‘yu’i Kòrsou <I>eigenwaarde<I> kennen met eerbied voor alles wat Curaçao is’. De kritiek die nu ook ik op u heb, heeft met dat laatste te maken, immers door het botweg ontkennen van het standpunt van verreweg het merendeel van de leerlingen van uw school, geeft u aan deze jongeren - waarvan u stelt hun eigenwaarde te willen bevorderen - juist een tegengesteld signaal af van volstrekte achteloosheid ten aanzien van hun standpunten.
U moet niet vergeten dat de betreffende leerlingen tot hun slotsom zijn gekomen nadat, zoals u zelf stelt, al het nodige is gedaan om hen te informeren over de historische achtergronden die aanzet hebben gegeven tot het streven tot naamsverandering van de school, zelfs Joyceline Clemencia werd als ultimum remedium van stal gehaald om met haar ingeboren haatdragendheid deze leerlingen de juiste koloniale afkeer bij te brengen. Als na al die intense wijze lessen en indringende informatiesessies deze studenten alsnog er toch de voorkeur aan geven om de huidige schoolnaam te behouden, dan kan slechts geconcludeerd worden dat zij weloverwogen en met hun volle verstand tot hun standpunt zijn gekomen. Ontkenning daarvan betekent ontkenning van hun intellectuele capaciteit, iets waar u zich beslist niet aan zal wagen. Heeft het u niet aan het denken gezet wat hier werkelijk aan de hand is? Zou het mogelijk kunnen zijn dat de prioriteiten van deze leerlingen anders liggen en dat zij zich meer aangesproken voelen door de grievende wijze waarop hun duidelijk wordt gemaakt dat hun mening niet telt dan door zich te laten leiden door historische verbondenheid? En als dat zo is, hebben zij dan geen gelijk? Gedraagt het huidige gezag zich niet op dezelfde manier die de heer Stuyvesant wordt verweten?
Het huidige gezag doet verbazingwekkend inconsistent, thans exact hetzelfde wat altijd het voormalige koloniale bewind verweten werd. Wanneer door hetzij u, de commissie en/of de minister de schijn is opgeworpen dat hun mening meetelt, om daarna dit met een overweldigende meerderheid geuite standpunt eigenzinnig naast zich neer te leggen enkel omdat het niet strookt met de mening van een aantal koloniaal-fobe gezagsdragers, dan hebben zij het recht zich belazerd en onwaardig behandeld te voelen. In plaats van eigenwaarde bij te brengen, wordt hierdoor juist het gevoel van onderdrukking/overheersing aangewakkerd waar elke rechtgeaarde anti-kolonialist zo van gruwelt. U moet begrijpen meneer Maduro, dat het verzet al lang niet meer om meneer Stuyvesant gaat, maar wel om een strijd voor volwaardige achting en erkenning. Het mag niet zo zijn dat middelbare scholieren als speelse en onverantwoordelijke kleuters worden behandeld enkel omdat zij niet naar de pijpen willen dansen van een met mokerslagen dreigende machtswellusteling.
Meneer Maduro, uw werk en inzet heeft blijkbaar toch wel vruchten afgeworpen, met trots kunnen wij constateren dat bij uw leerlingen zoveel eigenwaarde is opgebouwd dat zij openlijk uitkomen voor hun mening en standpunten. Met deze jonge generatie van intelligentsia en die moedig stelling neemt tegen dictatoriaal optreden, durf ik best de toekomst tegemoet te gaan. Mijn complimenten.

George Lichtveld, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).