Elke regering van elk land heeft de plicht tot het nastreven van behoorlijk bestuur. Uiteraard kan elke regering weleens een steekje laten vallen, want het is en blijft mensenwerk. Het is echter beslist niet verdedigbaar als een regering bestuursdaden stelt die lijnrecht in tegenstrijd zijn met de nationale wetgeving. Dat is een evidente vorm van onbehoorlijk bestuur en kan beslist niet door de beugel. Dit is het geval geweest met de ondertekening van een MoU met GZE op 14 september 2016, waarin op pagina 4 in een clausule no. 8 omschreven staat dat 'GZE zich zal inspannen om met PdVSA samen te werken ten aanzien van de operationele activiteiten van de raffinaderij en de olieterminal zowel voorafgaand als na december 2019'. En dat deze clausule is opgenomen met het oog op 'de reeds lang bestaande relatie tussen Curaçao en Venezuela'. Met deze clausule heeft de vorige regering haar bevoegdheid overschreden, want PdVSA is geen contractpartij in dat MoU en de regering heeft geen enkele bevoegdheid om via een contractbeding met een derde (niet-zijnde PdVSA) enige voorwaarde op te nemen waarbij de operationele activiteiten van PdVSA rechtstreeks geraakt zullen worden (door de derde, die wel contractpartner is). De regering is onbevoegd om eigenmachtig een bestuursdaad te stellen waarbij er op zodanige wijze wordt ingegrepen in de bedrijfsvoering van een particuliere privaatrechtelijke rechtspersoon (Isla). Alleen wanneer een zwaarwegend publiek belang daarmee gemoeid zou zijn, zou dit nog wel verdedigbaar kunnen zijn, maar nimmer om de commerciële belangen van de contractspartner te beschermen ten koste van de legitieme bedrijfsbelangen van een partij die géén partner in het contract is en dus geen inbreng heeft gehad bij de totstandkoming van de daarin opgenomen bedingen. Een derdenbeding in een contract kan volgens onze wetgeving uitsluitend ten gunste, maar nooit ten laste (of ten nadele) van de derde werken.
En voorts in de clausules no. 9 en 10 op dezelfde pagina in artikel 9 'dat het MoU onderworpen is aan het recht van Curaçao' en vervolgens in artikel 10 'dat alle geschillen die uit het instrument zouden kunnen voortvloeien, moeten worden beslecht door het internationale arbitrage instituut en dat de behandeling van de disputen in Stockholm zal plaatsvinden'.
Ofschoon er geen juridische bezwaren bestaan tegen enig verschil tussen de forumkeuze en de keuze van het recht waardoor een internationale overeenkomst wordt beheerst, is deze clausule in deze internationale overeenkomst ongepast. Het is in de eerste plaats ongepast, omdat de te verwachten geschillen die uit dit contract zouden kunnen voortvloeien onvermijdelijk verband zullen houden met botsing tussen enerzijds het eigendomsrecht van Curaçao over het vastgoed, de raffinaderij en de olieterminal en de diepzeehaven, en anderzijds de toegekende beheerrechten aan GZE met mogelijk een eigendomsrecht van GZE via natrekking van een gedeelte van de diepzeehaven Bullenbaai. Volgens het internationale contractenrecht is de forumkeuze niet ongelimiteerd, maar strikt beperkt tot lex rei sitae, dat wil zeggen dat de keuze van het oordelend gerecht is gebonden aan de plaats waar het onroerend goed gelegen is, in casu dus Curaçao. Het is ten tweede ongepast dat in het contract onze eigen kwalitatief goede rechtspleging op Curaçao doelbewust opzijgezet wordt voor een arbitrageprocedure waarvan het bekend is dat die peperduur en langdurig zal zijn. Geen wonder dat het volk zo weinig vertrouwen heeft in 'de politiek'. Maar misschien is er hoop voor de toekomst.
Marguérite Nahar,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).