In de editie van uw krant van gisteren staat in een hoofdartikel onder de kop ‘GZE wil contact met PdVSA’ dat de Chinezen de bemiddeling van de regering hebben gevraagd om druk uit te oefenen op PdVSA opdat laatstgenoemde met GZE in contact treedt over de mogelijk voortijdige overname van de raffinaderij en de oil terminal. In feite vragen de Chinezen de huidige regering om door te gaan op de reeds eerder door de voorgaande regering ingeslagen weg, hetgeen impliceert dat GZE de regering vraagt om in strijd met onze nationale wetgeving te handelen. Dit verzoek van GZE is het gevolg van de bevoegdheidsoverschrijding van de voorgaande regering onder het premierschap van Ben Whiteman (PS), die in zijn hoedanigheid van premier rechtstreeks heeft ingegrepen in de bedrijfsvoering van een particuliere privaatrechtelijke rechtspersoon (Isla), zonder dat de overheid daartoe bevoegd is op wettelijke grondslag. Dit is een aantasting van het rechtszekerheidsbeginsel, want - hoe dan ook - heeft PdVSA tot 31 december 2019 een rechtsgeldig contract met Refineria di Kòrsou (RdK), bekrachtigd door een concessie van de overheid die op basis van dat contract aan PdVSA verleend is. Hierdoor is alleen en uitsluitende PdVSA, c.q. Isla, bevoegd om te bepalen wie zij op de bedrijfsterreinen van de raffinaderij toelaten en zeer zeker is uitsluitend PdVSA bevoegd om te beslissen met wie zij in het kader van haar bedrijfsbeleid contacten zoekt of onderhoudt en met welk doel. Bovendien heeft Whiteman, (lees: de voorgaande regering) een ernstige inbreuk gemaakt op het recht van PdVSA om zelfstandig haar interne beleid te bepalen. Ook al is per 31-12-2019 het lopende leasecontract met PdVSA opgezegd; als vóór de datum van 31 december 2019 PdVSA een strategische partner zou vinden voor de modernisering van de Isla aan welke partner PdVSA de voorkeur geeft, dan wordt PdVSA daarin ernstig gedwarsboomd door enigerlei dwang van de Curaçaose overheid om voortijdig met de Chinezen in contact daarover te treden. Bovendien is de oil terminal onverbrekelijk verbonden met de raffinaderij en is het onmiskenbaar de bedoeling van GZE om op zo kort mogelijke termijn de zeggenschap over de oil terminal van PdVSA te kunnen afpakken. Het is alleszins begrijpelijk dat PdVSA tot 31-12-2019 haar eigen bedrijfsbelang wil beschermen en PdVSA heeft daartoe het volste recht, met het oog op artikel 1.4 op pagina 3 van de reeds ondertekende Heads of Agreement (HoA). Dat artikel luidt als volgt: ,,GZE acknowledges the desire of the Country and RdK to achieve optional use of the jetties at the Terminal and a requirement for the Country to further develop the Bullenbaai area. While GZE or its affiliates will become the lessee of the jetties at the Terminal under the Lease Agreement, GZE agrees to grant (!), in furtherance of the principles above, suitable access rights to the Country, RdK and other Government Owned Companies to the jetties at the Terminal, based on terms and conditions to be agreed in the Lease Agreements (including, but not limited to ensuring the priority use by GZE and safe and normal operation of the Terminal”. Einde quote.
Let wel: GZE is bereid Curaçao en Curaçaose overheids-nv’s toe te laten, maar PdVSA schittert in afwezigheid. Let wel: alle zes (6) jetties wil GZE in beheer, ofschoon GZE zelf erkent in de inleidende volzin van dit artikel dat het landsbelang van Curaçao vordert dat er ‘optimal use’ van de jetties kan worden gemaakt met het oog op de ontwikkelingsplannen van de overheid voor het Bullenbaaigebied. Let wel: GZE zal ‘toelaten’, met andere woorden: Curaçao en Curaçaose overheids-nv’s zullen in de toekomst afhankelijk zijn van de welwillende medewerking van GZE en let wel: wij zullen voor die medewerking een vergoeding moeten betalen en bovendien het voorkeursrecht van GZE tot het gebruik, moeten respecteren. Dit impliceert dat Curaçao en Curaçaose overheids-nv’s in de toekomst van een buitenlandse entiteit toegang moet worden gegund tot de infrastructuur van haar eigen diepzeehaven en daarvoor aan die buitenlandse entiteit een vergoeding zullen moeten betalen en ook nog ‘in de wacht’ zullen worden gezet om aan Chinese tankers voorrang te verlenen tot het gebruik.
Let wel: terwijl die buitenlandse entiteit met geen dubbeltje heeft bijgedragen tot de bouw en/of het onderhoud van die oil terminal en de daar aanwezige infrastructuur gedurende de afgelopen jaren. Het is alleszins begrijpelijk dat PdVSA ten minste de eigen rechten blijft beschermen tot 31-12-2019, ook al is de Curaçaose regering kennelijk bereid haar landsbelang te verkwanselen aan de Chinezen, voor een toezegging dat die de Isla zullen moderniseren. GZE kan met het grootste gemak van die verplichting verlost zijn met een beroep op overmacht op 01-01-2020, ondanks die toezegging met alle toeters en bellen op papier in de twee voorliggende juridische instrumenten, die niet deugen. Regeren is vooruitzien, elke regering, ook de huidige heeft de plicht om het landsbelang van Curaçao onder alle omstandigheden te laten prevaleren boven alle andere belangen. Deze juridische constructie zoals voorzien in artikel 1.4 op pagina 3 van de HoA is lijnrecht in strijd met het landsbelang van Curaçao. Met deze juridische constructie wordt niet alleen het landsbelang van Curaçao opgeofferd aan het bedrijfsbelang van GZE, maar met dit verzoek tot bemiddeling van GZE zal ook het bedrijfsbelang van PdVSA worden geschaad door een handeling van de regering die in strijd met onze nationale wetgeving is. Ik vraag me af of Kooyman of Building Depot in de toekomst werkeloos zullen blijven toezien als de regering aan een groot Chinees warenhuisconcern op contractuele basis toestemming verleent om rechtstreeks in te grijpen in hun bedrijfsvoering. En als Kooyman en Building Depot hun medewerking daartoe weigeren, of dan de regering bemiddeling zal verlenen op verzoek van die Chinese warenhuisketen en dusdoende in strijd met de wet zal handelen.
Marguérite Nahar,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).