Dit ingezonden artikel is geschreven naar aanleiding van het hoofdartikel in het Antilliaans Dagblad van woensdag 23 november 2016.

De kop: ‘GZE brengt voordelen’ is het sterkste staaltje van publieksbedrog ooit door een politicus op Curaçao, i.c. Ben Whiteman, vertoond. De door hem opgesomde ‘voordelen’ wegen niet op tegen de door hem verzwegen nadelen. Ook maakt hij niet duidelijk waarom de gebruikelijke Swot-analyse niet door hem is laten uitvoeren, waarbij de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen worden. Dit geschiedt door een project te toetsen aan objectieve criteria.
Voordelen, zoals een opleidings- en banenplan waar GZE 26 miljoen dollar in gaat steken, kunnen we gerust naar het rijk der fabelen verwijzen. Niet alleen is het genoemde bedrag disproportioneel hoog, maar Whiteman verzuimt erbij te vermelden dat ook deze investering uit de toekomstige exploitatie van onze eigen natuurlijker hulpbronnen (raffinaderij en diepzeehavens) door GZE terugverdiend moet worden en dus uiteindelijk door ons zelf bekostigd wordt, maar dan via een project dat door GZE wordt uitgevoerd. De Heads of Agreement bevat geen enkele boeteclausule voor niet-nakoming, dus moeten wij dit als een loze belofte beschouwen. Hetzelfde geldt voor een banengarantie van 1.200 werknemers, want na de modernisering van de Isla zal die voor 90 procent computergestuurd zijn en zal er dus veel minder mankracht nodig zijn.
In de Staten fulmineerde Whiteman tegen PdVSA, dezelfde Whiteman die sedert zijn aantreden in 2015 in augustus de Isla en PdVSA de hemel in geprezen heeft. Dezelfde Whiteman die keer op keer in de pers met foto verklaard heeft dat hij bij zijn persoonlijke ontmoetingen met Nicolás Maduro bij diverse gebeurtenissen in het buitenland (onder andere inhuldiging van het staatshoofd in Sto. Domingo) al met Maduro had afgesproken dat PdVSA de olieraffinage met de Isla sowieso zou kunnen voortzetten na 2019. Dezelfde Whiteman die in aansluiting daarop naar Caracas is afgereisd met een concept-MoU met als wederpartij PdVSA. En die toen onverrichter zake maar zeer gepikeerd is teruggekeerd, omdat hij meende niet met de nodige egards te zijn behandeld. En die toen openlijk rancuneuze uitspraken aan het adres van Maduro en PdVSA heeft gedaan en de daad bij het woord heeft gevoegd door op stel en sprong de rode loper uit te leggen voor GZE. Op dit moment nog geen 3 maanden na zijn vergeefse reis naar Caracas, wordt PdVSA die eerst de hemel in geprezen werd, opeens in alle toonaarden verguisd door Whiteman. Wereldwijd was het al enkele jaren bekend dat Venezuela, en in het bijzonder het staatsoliebedrijf PdVSA, in zwaar weer verkeert, vanwege mismanagement en corruptie. Wereldwijd is ook bekend dat alle oliegiganten noodgedwongen zijn overgegaan tot bezuinigingsmaatregelen binnen hun bedrijf, een doodnormale bedrijfseconomische reactie. Maar de bezuinigingsmaatregelen van Isla worden door Whiteman in de Staten als een doodzonde of een hoogst afkeurenswaardige actie van Isla becommentarieerd. Whiteman heeft een hele opsomming gegeven van voordelen. Whiteman heeft nadrukkelijk achterwege gelaten dat hij een HoA heeft ondertekend met GZE, waarbij in artikel 1.4 is voorzien dat in de toekomst wanneer de Lease Agreement met GZE is geïmplementeerd, ons Land Curaçao en overheids-nv’s van het land Curaçao door GZE ‘zullen worden toegelaten’ tot het gebruik van de diepzeehaven Bullenbaai, tegen betaling van een gebruiksrecht daarvoor, maar met behoud van het voorkeursrecht van GZE voor het gebruik. Met andere woorden, in die HoA wordt voorzien dat het land Curaçao en Curaçaose overheidsentiteiten van een buitenlandse entiteit toegang en enig recht kunnen krijgen voor het gebruik van de eigen natuurlijke hulpbronnen van Curaçao, maar aan die buitenlandse entiteit daarvoor een vergoeding zullen moeten betalen. Tegelijkertijd wordt in dezelfde HoA ten gunste en ten behoeve van GZE een aantal belastingfaciliteiten toegezegd. Dus GZE krijgt op de koop toe belastingvrijstellingen. Gevolg: minder inkomsten voor de overheid. Hoezo vele voordelen voor Curaçao, kan Whiteman die nader toelichten?
Ook zwijgt Whiteman in alle talen over de garantie die is vervat in artikel 7.4 van de HoA, maar vermeldt hij wederom (in strijd met de werkelijkheid) dat GZE ‘geen enkele garantie van Curaçao vraagt’. Ook zwijgt Whiteman over het feit dat nog geen concessievoorwaarden tot stand zijn gebracht, maar dat in artikel 7.5 wordt vermeld: ‘dat Partijen een wederzijds aanvaardbaar plan voor (….) en boeteclausules zullen overeenkomen’. Met deze clausule wordt doodleuk voorbijgegaan aan de omstandigheid dat het vaststellen van concessievoorwaarden, met daarin opgenomen boeteclausules voor niet-nakoming, te allen tijde het prérogatief van de overheid is, zodat er absoluut geen sprake kan zijn van ‘wederzijds aanvaardbare’ boete. Concessievoorwaarden worden nooit onderhandeld, maar worden opgelegd door de vergunningverlenende instantie, i.c. de overheid.
Hopelijk wordt er alsnog door de komende regering een Swot-analyse uitgevoerd door een onpartijdige derde instantie, die over de nodige knowhow en ervaring daartoe beschikt.
Marguérite Nahar,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).