Toen de ABN Bank nog op Curaçao gevestigd was, kregen wij het advies om onze bankrekening om te zetten in een en/of-rekening in plaats van een rekening op één naam. Dit om reden dat bij het overlijden van één der partners de overblijvende niet in financiële problemen zou komen door het blokkeren van een rekening die op één naam gesteld was. Bij overlijden van één der partners wordt deze namelijk gelijk door de bank geblokkeerd.
Het tweede argument was dat een verklaring van erfrecht nogal eens lang kan duren, zeker als er sprake is van kinderen en/of familie die niet op Curaçao wonen. Dit zou inhouden dat zolang deze er niet is rekeningen bij de bank aangeboden moeten worden ter betaling (huur, hypotheek etc.). Cash opname is dan niet mogelijk.ADBrief 800
ABN werd indertijd overgenomen door RBTT Bank, nu RBC Royal Bank en de algemene voorwaarden werden aan de klanten afgegeven in zowel de Engelse als de Nederlandse taal. Bij alle in Nederland gevestigde banken wordt in de algemene voorwaarden (of toelichting daarop) vermeld dat een rekeninghouder die een en/of-rekening heeft, bij overlijden van één der partners normaal gebruik kan blijven maken van deze rekening. De en/of-rekening wordt niet geblokkeerd (zie bij ABN Nederland de brochure ‘Praktische hulp en informatie voor nabestaanden’). Daarin wordt duidelijk gesteld: ,,Gaat het om een gezamenlijke rekening?”, dan kan de mederekeninghouder gewoon gebruik blijven maken van de rekening en van de passen die op naam van de rekeninghouder staan. Op blad 9 van deze brochure wordt dit nogmaals herhaald.
Nu de situatie bij enkele Curaçaose banken. RBC Royal Bank algemene voorwaarden artikel 5 (verkort): Met betrekking tot rekeningen geopend ten name van twee of meer personen zullen zij tegenover de bank geheel aansprakelijk zijn. Artikel 27: Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de bank bij overlijden van de cliënt gerechtigd het saldo van diens rekening, zomede hetgeen de bank verder voor de cliënt onder zich mocht hebben, met bevrijdende werking af te dragen aan degene of diegene die een in door een notaris in de gebruikelijke vorm afgegeven verklaring van erfrecht worden genoemd als erfgenaam of erfgenamen dan wel als executeur testamentair met de macht van inbezitneming.
Op een naar de RBC via mail verstuurde vraag betreffende blokkering van een en/of-rekening krijgen we een week daarna een telefoontje dat bij overlijden van één der partners de rekening geblokkeerd wordt. Op onze vraag of dat schriftelijk bevestigd kan worden kregen we een negatief antwoord. Later namen we persoonlijk contact op met de bank en kregen als antwoord dat ‘alleen spaarrekeningen (50+) geblokkeerd worden; de en/of-current account niet’. Helaas kregen we daar geen schriftelijke bevestiging van. Een en ander zou voorgelegd worden aan de directie.
Maduro & Curiel’s Bank: Op een mail van 12 augustus jongstleden waarin duidelijkheid gevraagd wordt ten aanzien van het blokkeren van een en/of-rekening (hetgeen kortgeleden bij een kennis na het overlijden van de partner gebeurd is, waardoor er ernstige financiële problemen ontstonden) kregen wij na een persoonlijk onderhoud op 24 augustus het volgende schriftelijke antwoord: artikel 32 (van de algemene voorwaarden) is een algemene richtlijn bij formele afdracht aan erfgenamen inzake financiële kwijting en rekening(en) sluiten. Indien er sprake is van een overblijvende echtgenoot(e) zal, zoals u zelf stelt, niet geblokkeerd worden.
PSB Bank, productvoorwaarden sparen: Ook bij PSB Bank is er sprake van een gezamenlijke (spaar)rekening. Artikel 8.8 gaat echter ook uit van een verklaring van erfrecht die overlegd moet worden bij uitbetaling van tegoeden.
Het is duidelijk dat als beide partners zijn overleden een verklaring van erfrecht nodig is, echter aangezien tegenwoordig alle testamenten op langstlevende opgesteld worden, is het onduidelijk waarom bij een en/of-rekening de overblijvende partner toch een verklaring van erfrecht moet overleggen ter verkrijging van haar tegoeden. Of is het zo dat men toch maar naar gesplitste rekeningen moet teruggaan ter voorkoming van deze problemen? Een en/of-rekening is dus niet zo verstandig?
Het zou de banken sieren als zij duidelijke informatie verstrekken aan hun cliënten. Kijk eens op de site van ING, ABN en Rabo Bank. Daar staat duidelijke info over een en/of-rekening bij overlijden. Helaas vinden we op Curaçao via internet bij de banken maar minimale of geheel geen info. ,,U moet maar bellen of langskomen”, krijgen we te horen. Hopelijk krijgen we via de media eindelijk eens duidelijkheid over bovengenoemd probleem.

A. van den Dool, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).