Onder hoofdstuk 2 dat de bepalingen bevat inzake het vervoer van postzendingen wordt onder artikel 2b gesteld dat concessie wordt verleend voor onder andere ‘het aan of op de openbare weg plaatsen van voor het publiek bestemde brievenbussen dan wel postbussen’.
In de landsverordening en de Memorie van Toelichting wordt niet expliciet vermeld dat de postorganisatie postbussen aan de openbare weg kan plaatsen en dat het gehele volk van Curaçao daar de post dient op te halen. UTS heeft ook het recht om telefoons langs de openbare weg te plaatsen, maar dat betekent niet dat UTS de gehele bevolking kan verplichten om daar te gaan bellen. Naar mijn mening heeft CPost misbruik gemaakt van deze ‘semi-loophole’ om het gehele volk van Curaçao in beweging te brengen en hun huis te verlaten om op een (verre) plaats de post op te halen.
Onder artikel 5 lid 1 van de onderhavige landsverordening wordt vermeld dat de voorwaarden waaronder de concessie wordt verleend, bij landsbesluit worden vastgesteld. Dit betekent dat de voorwaarden door de minister (regering) dienen te worden vastgesteld.
Onder artikel 5 lid 2a wordt gesteld: ,,Behalve de voorwaarden in elk bijzonder geval aan de concessie te verbinden hebben de voorwaarden ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, in elk geval betrekking op onder andere:
Lid e; het beschermen van de persoonlijke levenssfeer.”
Het plaatsen van de zogenaamde ‘community boxes’ is juist een zware aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de gehele bevolking van Curaçao. Dus verwacht de Curaçaose gemeenschap dat de minister (regering) deze aantasting van haar persoonlijke levenssfeer door CPost, een halt toeroept.
Onder artikel 9 lid 2 van de onderhavige landsverordening wordt vermeld: ,,De minister kan ter bevordering van de aflevering aan geadresseerden van voor hen bestemde postzendingen regels vaststellen omtrent plaats, afmetingen en andere hoedanigheden van de voor die aflevering bestemde brievenbussen.”
Onder hoofdstuk 3 (Beroep) wordt vermeld dat degene die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door een op grond van deze landsverordening genomen beschikking, beroep kan instellen bij het gerecht in eerste aanleg.
Hieronder volgt mijn betoog in verband met een eventuele beroep bij het gerechtshof.
Betoog:
A: Door het forceren van alle bewoners op Curaçao hun post op te halen bij een door CPost aangewezen community box heeft CPost een formele inbreuk gedaan:
- op de levenssfeer van de burger;
- op de fundamentele rechten voor het ontvangen van de post op het gebruikelijke woonadres;
- op de culturele gewoonte en verkregen of opgebouwd recht om de post in de brievenbus thuis te ontvangen.
B: Punt is dat het absurd is dat één organisatie (directeur) het gehele volk op een dictatoriale wijze uit huis haalt om op een door CPost vastgestelde plaats hun post op te halen. Oudere burgers hebben reeds aangegeven dat het voor hen een onmogelijke zaak is om zich te begeven naar die community boxes om hun post op te halen. Deze handeling van CPost is vergaand disproportioneel.
C: Men vermeldde dat het plaatsen van enkele community boxes bij het postkantoor op Groot Kwartier en Marchena een ‘pilot-project’ was. Zonder de bevolking op de hoogte te stellen van de resultaten, gaat CPost over tot het gaan plaatsen van community boxes op het gehele eiland.
D: In verband met het bovenvermelde onder punt 5: hetgeen waar CPost mee bezig is. is geen bevordering van de aflevering aan geadresseerden, maar juist een grove aantasting van het verkregen recht van meer dan 100 jaren om de post thuisbezorgd te krijgen. De motivering van CPost achter het plaatsen van genoemde community boxes is puur om het eigen belang te dienen.
Een grote meerderheid van de bevolking is tegen deze beslissing van CPost.
De minister (regering) dient dus een stop te zetten aan het plaatsen van de community boxes. Dit zal mijn tweede brief zijn aan BTP, de minister van VVRP en het parlement.

Felix D. Pinedo,
Curaçao

 ADletters logo

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).