Dit is het betoog dat ik heb gepresenteerd in de rechtszaak tegen de Belastingdienst (overheid) in verband met het heffen van opcenten. Ik heb duidelijk gesteld dat het niet erom gaat om geld terug te krijgen, maar wel om de wijze waarop de Belastingdienst omging met deze aangelegenheid. Men heeft namelijk de bevolking niet op de hoogte gesteld waarom na 10-10-’10 toch is doorgegaan met het heffen van opcenten. De rechter is niet bevoegd om landsverordeningen te toetsen, maar hij kan wel marginaal toetsen. De rechter geeft zijn oordeel zes weken na de dag van behandeling (25 februari 2016). Ik hoop dat de rechter hen tenminste een tikje op de vingers geeft.

Na 10 oktober 2010, na de introductie van het Land Curaçao, heb ik diverse aanslagen (grondbelasting en inkomstenbelasting) van de Belastingdienst ontvangen. Voor wat betreft de aanslagen grondbelasting heb ik bezwaar aangetekend (in verband met heffing van opcenten) maar kreeg nul op het rekest.
Bij het ontvangen van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011 (aanslagnummer 01.11.28410, dagtekening 3 mei 2013) heb ik bezwaar aangetekend en na negatief antwoord ben ik in beroep gegaan bij de Raadkamer voor belastingzaken.
In de niet ondertekende beschikking van de Inspectie der Belastingen Curaçao, met nummer 20045 met dagtekening 15 augustus 2013, in verband met mijn bezwaarschrift tegen de aanslag grondbelasting 2012 wordt onder punt 5 gesteld: ,,De reden dat ik niet ambtshalve aan uw bezwaar tegemoet kom, is: de aanslagen worden gehandhaafd. Het standpunt van de Inspectie der Belastingen is als volgt: Voor 2012 zullen we de eilandelijke opcenten nog toepassen. Dit omdat AB 1972 no. 47 (het besluit dat opcenten regelt) niet op de negatieve lijst is geplaatst.”
In de beschikking ondertekend door L.M. Phelipa, gedateerd 21 maart 2014 met beschikkingsnummer 01-11-39888, in verband met mijn bezwaarschrift tegen de aanslag grondbelasting 2011 wordt door de Inspectie der Belastingen geoordeeld:
,,De door u aangevoerde argumenten geven mij echter geen aanleiding de aanslag te verminderen. De aanslag blijft gehandhaafd.” Dus geen motivering voor de afwijzing.
Hierna ben ik na negatief resultaat op mijn bezwaar tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011 in beroep gegaan bij de Raadkamer voor Belastingzaken.
Per brief, op 20 mei 2015, heeft de Raad mij op de hoogte gesteld dat mijn beroepschrift is geregistreerd onder nr. RvBB 68506.
In een e-mail verzonden door de griffie van de RvBB in mei 2015 wordt aangehecht de brief van de jurist M.M. Eekhof, met motiveringen tegen mijn beroepschrift. U kunt zien dat de motiveringen van meneer Eekhof totaal anders zijn dan die van de Inspectie der Belastingen.
Indien de Inspectie der Belastingen aangeeft dat zij in 2012 verder gaan met het heffen van eilandelijke opcenten, wordt mijn standpunt dat men onrechtmatig bezig is versterkt. Reden hiervoor is dat voor wat betreft opcenten, zoals ik reeds in mijn bezwaarschrift heb aangegeven, de niet meer van kracht zijnde Eilandenregeling Nederlandse Antillen (Erna) onder art. 2a onder b, aangeeft dat het heffen van opcenten een absolute recht is van de eilandgebieden (die thans niet meer bestaan). De Erna kreeg zijn rechtskracht uit de staatsregeling (Streg) van de Nederlandse Antillen. In de nieuwe staatsregeling van Curaçao wordt, in tegenstelling tot de oude, opcenten nergens genoemd.
Het feit dat Eekhof stelt dat de eilandelijke opcenten de staat van landsverordening heeft gekregen, brengt de vraag teweeg of dit wel kan daar de nieuwe staatsregeling nergens het heffen van opcenten regelt. Tevens spreekt Eekhof nergens over het voortzetten van de in de Erna vastgelegde rechtsgronden voor het heffen van opcenten.
Wordt vervolgd in deel 2.
Felix D. Pinedo,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).