Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden oud. Reden om vooruit te kijken en je af te vragen welke veranderingen 2015 met zich mee zal brengen. Voor trustkantoren die de directie voeren over bedrijven actief op de kansspelmarkt is het een jaar om alert te zijn.
Onlangs verspreidde de Raad van Bestuur van de Nederlandse Kansspelautoriteit een factsheet getiteld Informatie voor ondernemingen die diensten verlenen aan aanbieders van illegale kansspelen. Daarin geeft de raad adviezen en een algemene waarschuwing aan trustkantoren, ook trustkantoren die buiten Nederland zijn gevestigd.
In 2014 heeft de Kansspelautoriteit een sanctiebesluit genomen waarin zij een boete heeft opgelegd aan een Curaçaose vennootschap die zich op online kansspelen had toegelegd en de Nederlandse Wet op de kansspelen (Wok) overtrad. Aan het trustkantoor dat de directie voerde over de vennootschap werd een waarschuwing gegeven. De Kansspelautoriteit merkte uitdrukkelijk op dat in een volgende zaak, waarin een trustkantoor wordt aangesproken, mogelijk ook handhavende maatregelen genomen zullen worden. Kortom, de Kansspelautoriteit heeft in 2014 haar tanden laten zien. Zal zij in 2015 ook bijten?
De stand van zaken
Het aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt is niet toegestaan volgens de huidige wetgeving. Daar lijkt op termijn verandering in komen. Op 23 juli 2014 heeft de Nederlandse regering het wetsvoorstel Wet kansspelen op afstand ingediend bij de Tweede Kamer. Voordat de wet in werking treedt, zal het eerst door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer goedgekeurd moeten worden. Hoe lang dat zal duren, is niet met zekerheid te zeggen. Hoe dan ook, voorlopig is de stand van zaken dat het aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt verboden is.
Om te bepalen of een kansspel zich richt op de Nederlandse markt, neemt de Kansspelautoriteit onder meer in overweging:
- of de website waarop het kansspel gespeeld wordt, eindigt op .nl;
- of de website in de Nederlandse taal te raadplegen is; en
- of voor de website reclame wordt gemaakt gericht op de Nederlandse markt, al dan niet via radio, televisie of in geprinte media.
De Kansspelautoriteit heeft vastgesteld dat trustkantoren zich - in voorgaande onderzoeken - beroepen op hun fiduciaire en faciliterende rol en verklaren dat zij geen weet hebben van, of betrokken zijn bij, de activiteiten van de kansspelbedrijven die zij als cliënt hebben geaccepteerd. Een dergelijk verweer kan overigens van negatieve invloed zijn op een fiscale discussie over een vestigingsplaats, bijvoorbeeld van een vennootschap in een e-zone.
Volgens de Kansspelautoriteit is onwetendheid echter geen geldig excuus. Zij stelt dat trustkantoren verplicht zijn om hun cliënten te kennen en integriteitsrisico’s te identificeren en beheersen. Indien wettelijke bepalingen onvoldoende worden nageleefd, ontstaan integriteitsrisico’s. De dienstverlening van een trustkantoor mag dus niet (mede) tot gevolg hebben dat een wettelijke bepaling (bijvoorbeeld de Wok) wordt overtreden door haar cliënt.
Waarschuwing
De Kansspelautoriteit waarschuwt trustkantoren dan ook dat zij geconfronteerd kunnen worden met onderzoeken en handhavende maatregelen van de Kansspelautoriteit:
- trustkantoren die als bestuurder optreden voor kansspelaanbieders kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen onder hun directie plaatsvindt;
- trustkantoren die (trust)diensten verlenen aan kansspelaanbieders kunnen medeverantwoordelijk worden gehouden voor het kansspelaanbod aangezien hun dienstverlening dit aanbod mede mogelijk maakt;
- aan trustkantoren die onder de toekomstige Wet kansspelen op afstand een vergunning aanvragen of bij een dergelijke aanvraag betrokken zijn, zal de vraag kunnen worden voorgelegd of zij beschikken over beleid ter toetsing van de naleving van de Nederlandse kansspelwetgeving door het bedrijf waarvoor zij optreden en of zij kunnen aantonen dat dat bedrijf ook aan deze wetgeving voldoet; en
- in gevallen waarin Nederlandse trustkantoren of buitenlandse trustkantoren die trustdiensten in Nederland verrichten, betrokken zijn bij het illegaal aanbieden van kansspelen, zal De Nederlandsche Bank nv, als toezichthouder op de trustkantoren, hierover worden geïnformeerd.
Trustkantoren
Behalve de waarschuwingen die de Kansspelautoriteit in de factsheet heeft opgenomen, doet zij tevens concreet onderzoek naar (rechts)personen die de Wok en eventueel andere regelgeving overtreden. Sinds eind 2013 heeft zij een vijftiental sanctiebesluiten gepubliceerd. Hierbij waren ook niet in Nederland gevestigde aanbieders en trustkantoren betrokken.
De Kansspelautoriteit heeft de bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen aan overtreders van de Wok. Deze bedraagt ten hoogste 810.000 euro, of - indien dit meer is - 10 procent van de omzet in het boekjaar voorafgaand aan de beschikking.
De Kansspelautoriteit kan direct tot handhavend optreden - en de oplegging van een boete - overgaan. Het is gebruikelijk noch noodzakelijk dat zij voorafgaand daaraan een waarschuwing uitvaardigt aan de betrokken onderneming.
In één van de sanctiebesluiten heeft de Kansspelautoriteit echter een expliciete waarschuwing opgenomen die is gericht aan trustkantoren:
,,[…] een volgende trustmaatschappij die een kansspelaanbieder faciliteert terwijl deze actief is op de Nederlandse markt en handelt in strijd met de Wok, [zal] niet alleen op de eigen verantwoordelijkheid […] worden aangesproken, maar ook geconfronteerd […] kunnen worden met handhavende maatregelen.”
Conclusie
De Kansspelautoriteit heeft in 2014 tot tweemaal toe een expliciete waarschuwing uitgevaardigd aan trustkantoren, zowel in de factsheet als in een sanctiebesluit. Daarmee lijkt zij de weg te banen voor het nemen van sancties tegen trustkantoren. Indien de Kansspelautoriteit in de toekomst een overtreding van de Wok constateert en vaststelt dat een trustkantoor daarbij een faciliterende rol gespeeld heeft, dan moet het trustkantoor met oplegging van een boete rekening houden. Uit het voorgaande blijkt dat deze boetes aanzienlijk kunnen zijn.
Trustkantoren zijn dan ook gewaarschuwd. De Kansspelautoriteit heeft haar tanden laten zien. Vanaf nu zal zij bijten. Ook naar Curaçaose trustkantoren.

Jeroen Starreveld, belastingadviseur en advocaat bij Spigt Dutch Caribbean
Herman Ruiter, advocaat bij Spigt Dutch Caribbean


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).