Taams Kliniek wijst op brief El Hakim uit 2011 en eist 13 miljoen schadevergoeding
De Taams Kliniek heeft het Land eind 2014 - naar nu blijkt - in gebreke gesteld voor het nalaten van (toegezegde) tariefsaanpassingen en overige onrechtmatig handelen, als gevolg waarvan Taams schade heeft geleden ten bedrage van naar eigen zeggen 13 miljoen gulden.
Het was toenmalig minister Nasser El Hakim van MFK, de partij van ex-premier Gerrit Schotte, die in 2011 een schriftelijke toezegging deed dat de regering ‘een bijdrage kan verstrekken’ aan Taams. El Hakim was minister van Economische Ontwikkeling, terwijl George Jamaloodin (ook MFK) belast was met Financiën, maar El Hakim tekende de brief aan Taams als ad interim-minister van Financiën.
Hoewel het gerecht deze week in een zaak van Taams versus het Land meerdere factoren heeft laten meewegen, blijkt de brief van El Hakim een voorname rol te spelen en komt diverse keren terug in het vonnis.
Het is niet de eerste keer in de politieke geschiedenis van Curaçao dat een ‘toezegging’ van een minister of voorheen gedeputeerde het Land (en dus de gemeenschap) duur komt te staan. Op een bepaald moment hield het lokale Hof van Justitie hier zelfs in bepaalde mate bewust rekening mee; om de bloedende bevolking enigszins te beschermen tegen falende politieke bestuurders.
De rechter in kort geding verwijst deze week nadrukkelijk naar de brief van voormalig bewindsman El Hakim: ,,Dat Taams en het Land al jaren in overleg zijn over aanpassing van de tarieven wordt bevestigd door de brief van de ad interim-minister van Financiën uit 2011 aan Taams waarin letterlijk staat: ,,tot het moment dat hetzij de herziening van de tariefstructuur (…) aan het eind van dit jaar, begin 2012 is afgerond, of totdat de regering in het begin van het jaar 2012 uw kliniek een bijdrage kan verstrekken in een nog ‘nader te bepalen vorm’.”
Het gerecht voegt eraan toe ‘geen aanleiding te zien deze brief niet te betrekken in de beoordeling’, zoals wel door de advocaten namens het Land was verzocht. De brief uit het jaar 2011 was overigens ongedateerd en was dus niet getekend door Financiënminister Jamaloodin, maar door diens tijdelijke vervanger El Hakim die minister ad interim was.
Taams heeft - ook mede op grond van andere feiten en omstandigheden - volgens de rechter ‘redelijkerwijs kunnen verwachten’ dat tariefsverhoging en/of een vorm van compensatie zou plaatsvinden. Het is immers ‘schriftelijk bevestigd’ vanuit het Land. Het betoog van het Land dat ‘géén toezeggingen zijn gedaan’ en er dus ook niet gerechtvaardigd op kon worden vertrouwd dat tariefsverhoging zou plaatsvinden, houdt volgens het vonnis geen stand.
Bij brief van 11 november 2014 heeft Taams het Land in gebreke gesteld voor het nalaten van de tariefsaanpassingen en stelt daardoor de somma van 13 miljoen schade te hebben geleden. Taams heeft het Land hiervoor aansprakelijke gesteld. Want nu de tariefsverhoging/vergoeding is uitgebleven, heeft Taams voor in totaal 13 miljoen schade geleden.
Deze 13 miljoen komt - toevallig - overigens vrijwel exact overeen met de schuld die Taams heeft bij Orco Bank, die de overname van de kliniek in 2009 door de huidige eigenaren financierde en door verpanding de beschikking heeft over het onroerend goed dat de bank als ‘separatist’ zelfstandig wil veilen.
Er zijn méér schulden, waaronder ook aan het Land (dat deze week werd veroordeeld Taams een ‘voorschot’ van 1,8 miljoen te betalen). Aan de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is Taams zo’n 10 miljoen verschuldigd en daarnaast staat Taams Kliniek voor 7 miljoen in het krijt bij diverse crediteuren/leveranciers. Hier tegenover staan activa ter waarde van geschat zo’n 8 miljoen en gebouwen met een executiewaarde van circa 10 miljoen. Aan Taams werd in september 2014 surseance van betaling verleend met aanstelling van advocaat Paul van de Laarschot tot bewindvoerder.
Wat er verder precies in de brief van El Hakim van 2011 aan de kliniek staat, blijft onbekend aangezien de processtukken niet openbaar zijn (gemaakt). In het vonnis wordt wel het volgende uit de brief van de ex-minister aangehaald: ,,(…) Gelet op de acute liquiditeitspositie waarin uw kliniek zich bevindt en de reeds uitgesproken wens van de regering dat uw kliniek onderdeel wordt van de nieuwe inrichting van het ziekenhuisstelsel met een rolverdeling per ziekenhuis op het eiland, ontvangt u deze brief. (…) Gelet op het acute karakter van het probleem en gelet op de beperkte mogelijkheden van de overheid om op zeer korte termijn te interveniëren, strekt deze brief ertoe uw instelling in staat te stellen uw bank te benaderen ten einde een overbruggingskrediet te verkrijgen. Dit is bedoeld als een tijdelijke oplossing (…)”. En dan volgt de hierboven in cursief aangehaalde zinsnede waarin de ‘toezegging’ wordt gedaan, mede op grond waarvan de claim tot schadevergoeding is ingediend.
De schade werd in november 2014 vastgesteld op 13 miljoen, maar het schadebedrag loopt vooralsnog elke dag op wegens het uitblijven van de tarieven.
Overigens heeft niet alleen oud-minister El Hakim (MFK) op papier een toezegging gedaan, volgens Taams zou ook huidig minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid hebben toegezegd dat de tarieven aangepast zouden worden, aldus het schrijven van de kliniek van 11 november 2014.
Wat er ook gebeurt, en hoe groot een eventueel uit te betalen schadebedrag ook zal zijn, het komt hoe dan ook uit de pot met collectieve geldmiddelen. Niet El Hakim (of Whiteman) betaalt, maar het Land of de SVB, die beiden al met de grootste moeite de budgetten sluitend krijgen - en als dat laatste niet lukt, vrijwel automatisch overgaan tot het optrekken van de premies. En daarmee komt de rekening als vanzelfsprekend bij de burger.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).