Amerikaanse aandelen blijven hun weg omhoog vinden. De Nasdaq Composite Index bijvoorbeeld noteert deze week boven de 6.000-mijlpaal. De Dow Jones Industrial Average en de S&P500 handelen net onder hoogste punt aller tijden van respectievelijk 21.169 en 2.395.
Lees meer...

Ruwe olie is een grondstof. De prijs van grondstoffen wordt voornamelijk bepaald door spanningen tussen vraag en aanbod. De prijs van olie blijkt dan ook sterk gecorreleerd te zijn met het niveau van de voorraden.

Lees meer...

marktetupdateAfgelopen woensdag verhoogde het ‘open market committee’ van de Fed haar zogenaamde referentierente met 0,25 procent zoals alom verwacht. Toch waren markten enigszins teleurgesteld: immers gegeven het economisch momentum in de VS, de gezonde arbeidsmarkt en inflatoire druk, had men verwacht dat de centrale bank signalen zou afgeven van meer en versnelde renteverhogingen in de loop van dit jaar, maar de Fed projecteerde slechts twee…
Beleggers die een meer agressief pad van renteverhogingen hadden verwacht waren over het algemeen hetzij in de US-dollars of uit obligaties gestapt, lees: long USD of short obligaties.
Na het rentebesluit hebben veel van deze beleggers hun posities aangepast: dus USD-posities afgebouwd en obligatieposities opgebouwd. Het effect was duidelijk de zien: een verzwakkende dollar en stijgende prijzen van staatsobligaties met dalende yields als gevolg.
De euro steeg ten opzichte van de dollar van het 1,06-gebied naar bijna 1,08 vandaag. Het 10-jarig alsook het 2-jarig rendement op staatsobligaties daalde eveneens zoals de grafiek illustreert.
Het is ook interessant om te zien dat kort na het rentebesluit van de Fed, ook de Bank of Japan haar monetair beleid toelichtte: het rentebeleid blijft ongewijzigd, dat wil zeggen de korte rente blijft minus 0,1 procent terwijl zal worden nagestreefd om de lange (10-jaars) rente op 0 procent te houden. Deze centrale bank kondigde eveneens aan bereid te zijn om de monetaire verruiming die thans bestaat uit het opkopen van obligaties tot 706 miljard Amerikaanse dollar per jaar, uit te breiden als het nodig is om de economie verder te stimuleren. Ook verder verlagen van de al negatieve rente behoort tot de mogelijkheden.
Op dezelfde dag maakte ook de Chinese centrale bank (PBOC) bekend dat bepaalde rentes marginaal worden verhoogd. Immers, de economie van China groeit, zij het minder dan in voorgaande jaren. De renteverhoging moet ook verdere depreciatie van de renminbi voorkomen: de VS oefent veel druk uit op China om verdere devaluatie van haar munt tegen te gaan.
Ten slotte was het de Swiss National Bank, de centrale bank van Zwitserland die haar monetair beleid uit de doeken deed: het depositotarief blijft onveranderd op -0,75 procent; de 3-maandsrente wordt eveneens in de range van -1,25 tot -0,25 procent gehandhaafd. De SNB erkent dat de CHF overgewaardeerd is en zal niet schromen om te interveniëren om verdere appreciatie van haar munt tegen te gaan. De negatieve rente in combinatie met een centrale bank die intervenieert op de FX-markt, moet de beleggingen in Zwitserland onaantrekkelijk maken. Dit zal verdere appreciatie van de munt beperken. Een te sterke munt is immers niet goed voor export.
Het beleid van genoemde centrale banken is duidelijk divergerend: terwijl de Fed rente verhoogt en de PBOC voorzichtig volgt, zijn de BoJ, de SNB alsook de ECB nog flink aan het verruimen. Dit beleid zal bepalend zijn voor de betreffende valutaverhoudingen.

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean

Afgelopen woensdag kondigde de ECB plannen aan om risicomodellen die financiële instellingen hanteren te evalueren en waar nodig te herzien. De bancaire toezichthouder zal met dit project vanaf april meer dan 100 inspecties uitvoeren voor 68 banken in 15 landen. Het doel is controle van de interne modellen die banken gebruiken voor het berekenen van hun risico-gewogen activa. Dit is de basis voor het bepalen van de kapitaalvereisten die zo noodzakelijk zijn voor banken en dienen als buffer tegen onverwachte economische schokken.
Op dit moment zijn grote/geavanceerde banken toegestaan door de centrale bank om hun eigen (intern en op maat ontwikkelde) risicomodellen gebruiken om het juiste niveau van vereist kapitaal te bepalen tegenover de risico-gewogen activa. Echter, de toezichthouder stelt criteria vast waaraan de modellen moeten voldoen. Van tijd tot tijd evalueert de ECB deze modellen en voert stresstesten uit om na te gaan in welke mate het aanwezige kapitaal schokken kan absorberen.
Met het huidige project beoogt de ECB meer standaardisering: de variabiliteit in risico-gewogen activa mag niet het gevolg zijn van verschillen in modellen die de banken toepassen, maar van verschillen in onderliggende business en balansverhoudingen. Een gevolg van dit project kan zijn dat banken worden beperkt in hun vrijheid om hun eigen modellen te gebruiken. Een verschuiving naar een meer uniforme methode van berekening wordt voorgesteld. Het is niet de bedoeling om op voorhand de kapitaalvereisten te verhogen. Niettemin kan de herziening leiden tot verhoogde of verminderde kapitaalbehoeften tussen afzonderlijke banken.
De rol van interne modellen is een belangrijke prioriteit van de voorgestelde Basel III banking-hervormingen. Het Basel Comittee - een internationale groep van centrale bankiers - is het Basel III-akkoord in 2010 overeengekomen. Dit akkoord, dat in grote mate een reactie is op de financiële crisis van 2008, beoogt een wereldwijde norm ter bepaling van kapitaaleisen waaraan banken moeten voldoen zodanig dat het kapitaal voldoende buffer biedt om economische schokken op te vangen. Een internationale norm zou meer transparantie tot gevolg hebben. Beleggers kunnen banken beter vergelijken in termen van risico’s en daardoor het aandeel ook beter waarderen. De regels zullen naar verwachting in 2019 worden geïmplementeerd.
Het project dat de ECB start in april heeft eveneens betrekking op het Basel III-akkoord: alle interne modellen die betrekking hebben op markt- en tegenpartijen-risico zullen worden getoetst. Wat betreft directe kredietrisico’s, zal circa 60 procent van de modellen worden getoetst. Dit vertegenwoordigt een waarde van circa 7 biljoen euro aan risico’s. Het project is heel belangrijk en legt beslag op ongeveer 15 procent van de begroting van de toezichtorganisatie van de ECB.
Als onderdeel van het project zal de centrale bank ook nagaan of de interne modellen voldoen aan wettelijke voorschriften en of ze betrouwbaar en vergelijkbaar zijn. Banken zal worden gevraagd om mogelijke hiaten in de regelgeving aan te vullen.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).