Door Terrence Melendez en Mitchell Karman
Jaarlijks rond deze tijd van het jaar staan op het vliegveld van Hato trotse ouders die afscheid nemen van hun kind. Na het behalen van hun diploma in het middelbaar onderwijs, vertrekken veel jongvolwassenen naar Nederland, de Verenigde Staten en andere landen voor hun studie. Nadat u de situatie een plekje heeft kunnen geven, wordt het wellicht tijd om stil te staan bij de fiscale gevolgen van een studerend kind. Indien u ter zake van de studie van uw (stief/pleeg)kind kosten maakt, komt u namelijk wellicht in aanmerking voor een aftrekpost in de inkomstenbelasting. In dit artikel zullen wij de mogelijkheden en voorwaarden tot de aftrek van studiekosten nader uiteenzetten.
terrencemelendezIn de inkomstenbelasting kunt u als ouder in beginsel de uitgaven die u maakt ter bekostiging van de studie van uw (stief/pleeg)kind aftrekken van uw belastbare inkomen. Voorwaarde is wel dat uw kind jonger dan 27 jaar is en het moet om een middelbare beroeps-, hoger beroeps-, universitaire- of daarmee vergelijkbare opleiding gaan. Het maximaal aftrekbare bedrag bedraagt per jaar 10.000 gulden aan studiekosten per kind, per ouder. Gezamenlijk kunnen ouders derhalve jaarlijks maximaal 20.000 gulden per kind aan studiekosten in aftrek brengen. Onder de studiekosten wordt verstaan school- of collegegeld, kosten van lesboeken en ander verplicht lesmateriaal. Daarnaast mogen ook de kosten van één retourvliegreis per in het buitenland studerend kind in aftrek worden gebracht. Het verdient opmerking dat kosten ter zake van computers, printers, rekenmachines, muziekinstrumenten en soortgelijke apparatuur niet voor aftrek in aanmerking komen. De kosten van levensonderhoud vallen evenmin onder de studiekostenregeling.
Indien uw kind een vorm van studiefinanciering ontvangt, bijvoorbeeld in de vorm van de Nederlandse ‘StuFi’ of een financiering van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC), dan wordt de aftrekbaarheid van de door u gemaakte kosten mogelijk beperkt. De belastinginspectie hanteert namelijk het beleid dat een bepaald percentage van de studiefinanciering wordt geacht te zien op de dekking van de studiekosten en derhalve niet als last drukt op de ouders. Dit percentage bedraagt 20 procent voor het mbo en 25 procent voor het hbo en WO. Dit brengt met zich dat u gemaakte studiekosten slechts kan aftrekken voor zover de kosten meer bedragen dan 20 procent/25 procent van de door uw kind ontvangen studiefinanciering. Het vliegticket valt overigens niet onder deze beperking en mag hoe dan ook worden afgetrokken. Daarnaast mag ook de ouderlijke bijdrage voor 20 procent/25 procent worden afgetrokken. Wij zullen dit nader toelichten aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld

Uw kind volgt een hbo-opleiding en heeft een studiefinanciering van 12.000 gulden per jaar. Ten aanzien van de studie van uw kind heeft u 5.000 gulden betaald aan studiekosten, een ouderlijke bijdrage gedaan aan het SSC van 1.000 gulden en een vliegticket betaald van 2.000 gulden. U mag in dat geval een bedrag van 4.250 gulden  in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit bedrag is als volgt te berekenen:Aftrekbare studiekosten = (Vergoede studiekosten – 25 procent van de studiefinanciering) + vergoeding vliegticket + 25 gulden van de ouderlijke bijdrage.
Het bedrag tussen haakjes kan hierbij niet minder dan nihil bedragen en voor 25 procent dient 20 procent te worden gelezen in het geval van een mbo-opleiding. De aftrek is maximaal 10.000 gulden per kind en per ouder.

Uit het voorgaande is zichtbaar dat naarmate uw kind meer studiefinanciering ontvangt, u verder wordt beperkt in de aftrekbaarheid van de door u gemaakte studiekosten van uw kind.
Om voor de aftrek in aanmerking te komen, verlangt de belastinginspectie wel enige bewijsstukken. Indien uw kind in Nederland studeert, moet u een berichtenformulier van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan de Inspectie overhandigen. Dit bericht bevat onder meer informatie over welke opleiding uw kind volgt. Daarnaast dient ook het inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling te worden overhandigd. Tot slot wordt ook ten aanzien van het lesmateriaal verwacht dat bewijzen worden geleverd. Bewaar de bonnetjes dus goed.
Een ander aspect waar u rekening mee dient te houden, is dat het mogelijk is voor uw kind om de aflossing van de eigen studieschuld fiscaal af te trekken. Deze aflossing is beperkt tot 10.000 gulden per jaar voor een periode van 10 jaar. Deze regeling is ingevoerd om professionals een incentive te geven om terug te keren naar Curaçao. Door deze faciliteit kan het bij een lage interest wellicht aantrekkelijk zijn voor studenten om een studiefinanciering te nemen. Het idee is dan om een financiering aan te gaan, en bij terugkeer een aanspraak te doen op voornoemde aftrekpost.
Houd er dan wel rekening mee dat de rentelasten op de financiering niet groter zijn dan het fiscale voordeel. Op dit moment bedraagt de rente van de Nederlandse studiefinanciering 0 procent. Wij wijzen erop dat de aflossing van de studielening alleen aftrekbaar is voor de voormalig student. Indien u als ouder wilt bijdragen aan de aflossing van de studielening van uw kind, kunt u dus het bedrag wellicht beter schenken of lenen aan uw teruggekeerde kind. Op deze wijze maakt uw kind aanspraak op de aftrekpost.
De Curaçaose overheid acht het vergroten van de kennis en vaardigheden van onze bevolking van groot belang. Om deze reden worden de ouders van studenten en teruggekeerde afgestudeerden fiscaal gesteund in de vorm van een aftrekpost. Door rekening te houden met de geboden mogelijkheden, kunnen u en uw kind een weloverwogen beslissing nemen over de wijze waarop de studie wordt gefinancierd.

Terrence Melendez (tax manager) en Mitchell Karman (tax assistant) zijn werkzaam bij PwC Dutch Caribbean op Curaçao.  
pwc.com/dutch-caribbean


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).