Door Zuleika Lasten en Terrence Melendez

Recentelijk is er een wetsvoorstel ter goedkeuring aan de Staten aangeboden over fiscale faciliteiten voor de historische binnenstad en monumenten. Het doel van deze fiscale faciliteiten is de bevordering van de economische activiteiten en bedrijvigheid in onze binnenstad. Deze maatregelen moeten resulteren in een toename van investeringen in Punda, opdat het proces van ‘nation building’ gestimuleerd wordt en in het bijzonder de binnenstad aantrekkelijker wordt voor toeristen, aldus de regering. Het unieke stadsgezicht van Willemstad met zijn bijzondere architectuur en monumentale panden levert een onschatbare bijdrage aan de toeristische aantrekkingskracht van Curaçao; een levendige binnenstad is cruciaal voor de economische ontwikkeling.zuleikalasten
Momenteel zijn de kosten van wonen en zakendoen in de binnenstad over het algemeen hoger dan in de buitenwijken. Vanwege strenge eisen op het gebied van onderhoud en mogelijke verbouwingen, worden gebruiksmogelijkheden beperkt, waardoor deze tot extra kosten voor de gebruikers leiden. Ondanks dat er subsidies door het Monumentenfonds en andere instanties worden verstrekt, worden de extra kosten vrijwel nooit volledig gecompenseerd. De voorgestelde wet zal het aantrekkelijker moeten maken om met name in monumentale panden in Punda te investeren en deze te onderhouden.
Het wetsvoorstel ziet erop toe dat investeerders en eigenaren van monumentenpanden van bepaalde voordelen op het gebied van inkomstenbelasting, winstbelasting en overdrachtsbelasting zullen genieten. De maatregelen gelden voor beschermde monumenten. Hieronder wordt verstaan een monument welke is ingeschreven in het openbaar register voor beschermde monumenten of een onroerende zaak die in de binnenstad is gelegen. Met binnenstad wordt bedoeld het stadsgebied en het havengebied die door United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Unesco) als historisch gebied van Curaçao is erkend. Aangezien het doel is om het geheel van de binnenstad te stimuleren, zullen de begunstigende maatregelen ook voor niet-monumentale panden in voornoemde binnenstad gelden. De stimuleringsmaatregelen kunnen als volgt kort worden beschreven.

Rente van een hypotheeklening
Conform de huidige regeling wordt de rente die een particulier of een vennootschap geniet op een verstrekte hypotheeklening ter investering in een beschermd monument belast. Uit het nieuwe wetsvoorstel volgt dat de rente en andere opbrengsten uit een schuldvordering waarbij de hoofdsom verzekerd is door middel van een hypotheek op een beschermd monument als onbelast inkomen wordt aangemerkt.

Investeringsaftrek
Momenteel kunnen ondernemers en vennootschappen 25 procent van investeringen in beschermde monumenten in aftrek brengen op hun resultaat. De voorgestelde wijziging houdt een verruiming van de aftrek in tot 30 procent. Hierdoor kunnen ondernemers en vennootschappen hun belastbaar inkomen verder verlagen.

Kostenaftrekterrencemelendez
Verder worden tot nu toe de kosten gerelateerd aan de werkruimte, dat deel uitmaakt van de woning van de belastingplichtige, in aftrek beperkt. Deze beperking ziet erop dat de kosten alleen in mindering op het inkomen kunnen komen, indien de belastingplichtige minstens twee derde deel van zijn inkomen vanuit die werkruimte realiseert. Conform het nieuwe wetsvoorstel geldt die beperking niet voor werkruimtes van een ondernemer die deel uitmaken van een beschermd monument. De belastingplichtige zal de werkelijke en aantoonbare kosten tot een maximum van 20 procent van het investeringsbedrag in de werkruimte in mindering kunnen brengen, op de opbrengst van de onderneming.

Penshonado
Teneinde investeringen door gepensioneerden aan te moedigen, is voorgesteld het verbod tot verhuur van de eigen woning van de penshonado te schrappen, ingeval die eigen woning als een beschermd monument kwalificeert. Voorts wordt voorgesteld dat een penshonado ook een beschermd monument of een gedeelte daarvan, kan huren die als eigen woning fungeert. Opmerking verdient echter dat in beide gevallen de waarde van het gehuurde pand bij aanvang van de huur ten minste 450.000 gulden dient te bedragen.

Overdracht en Schuldbriefzegel vrijstelling
Tot slot wordt voorgesteld de levering van beschermde monumenten vrij te stellen van overdrachtsbelasting en om akten van hypotheekstellingen op beschermde monumenten vrij te stellen van schuldbriefzegel. Deze maatregel zal de overdracht van beschermde monumenten en overige onroerende zaken die in de binnenstad zijn gelegen, aanzienlijk goedkoper maken voor investeerders.
Aangezien het moeilijk is om de effecten van eventuele doorvoering van het wetsvoorstel te kwantificeren vanwege het ontbreken van beschikbare informatie, wenst de regering deze regelgeving gefaseerd in te voeren. Hoe deze fasering vormt krijgt, en dus bijvoorbeeld welke voordelen het eerst zullen worden toegepast, is nog niet bekend gemaakt, evenmin als de totale periode waarna alles in werking moet zijn getreden. Het succes van het wetsvoorstel zal zeker afhangen van de snelheid waarmee dit wordt ingevoerd. Het wetsvoorstel wekt in elk geval de indruk dat de regering inderdaad probeert om Punda nieuw leven in te blazen.

Zuleika Lasten is partner tax en Terrence Melendez is manager tax bij PwC Dutch Caribbean op Curaçao. Voor meer informatie zie ook de website: www.pwc.com/dutch-caribbean


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).