Door Zuleika Lasten en Terrence Melendez

Eén van de wetswijzigingen die de Staten van Curaçao recentelijk hebben goedgekeurd betreft de verplichting tot het documenteren van transacties binnen concernverband. Als gevolg van deze wetswijziging moet elke rechtspersoon - meestal een bv of nv, maar het geldt voor elke rechtsvorm waarin een onderneming wordt gedreven - een aparte administratie bijhouden over transacties die de rechtspersoon aangaat met andere rechtspersonen die met hem verbonden zijn; ook wel aangeduid als transacties binnen concernverband. Uit deze administratie moet blijken op welke wijze de voorwaarden, zoals prijs en betalingscondities, van deze transacties tot stand zijn gekomen. Dit is om te kunnen bepalen of deze voorwaarden ook door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen (het zogenoemde at arm’s length-principe).zuleikalasten
De documentatieverplichting geldt in geval handelingen of transacties plaatsvinden tussen twee rechtspersonen en een van hen, direct of indirect, deelneemt in het kapitaal van, dan wel zich bezighoudt met de leiding van of het toezicht op de andere rechtspersoon. De documentatieverplichting geldt ook wanneer beide rechtspersonen een gezamenlijke aandeelhouder dan wel leiding of toezicht hebben. Als dit het geval is moeten beide rechtspersonen een administratie bijhouden van de grondslagen waarop de voorwaarden zijn bepaald die tussen hen zijn overeengekomen.
De wetgever heeft deze documentatieverplichting geïntroduceerd om beter controle te kunnen uitoefenen op internationale transacties. Veel voorkomende transacties bestaan onder andere uit leningen, royalty betalingen, overdracht van bedrijfsmiddelen en diensten tussen met elkaar verbonden rechtspersonen. Deze transacties bieden de mogelijkheid om een van de partijen of het hele concern te bevoordelen. Vanwege de onderlinge rechtsverhouding is het mogelijk om een hogere dan zakelijke prijs voor royalty betalingen of een hogere interest voor de leningen te bedingen. Om verschuiving van de winstbelastingdruk op de winstmarges van Curaçao naar andere landen te voorkomen, hanteert de overheid nu het at arm’s length-principe. Dit houdt in dat voor het sluiten van transacties tussen een groep gelieerde vennootschappen (concern) dezelfde voorwaarden moeten worden aangehouden als die welke onafhankelijke partijen zouden overeenkomen.
Om te kunnen beoordelen of een transactie at arm’s length is, worden er verschillende verrekenprijsmethodes gebruikt. Kort samengevat komen deze methodes erop neer dat de bedongen prijzen vergeleken moeten worden met de prijzen die in de markt vastgesteld zijn of worden opgesteld. Bijvoorbeeld in het geval van leningen zou er gekeken kunnen worden naar de interest en overige voorwaarden die een bank zou hanteren bij een vergelijkbare lening. Afhankelijk van de soort transactie en de complexiteit wordt een methode toegepast.
Op Curaçao hebben we al een beperking in de winstbelasting, waarbij kosten gemaakt in verband met transacties binnen concern niet aftrekbaar zijn voor zover deze niet at arm’s length zijn gesloten. De nu goedgekeurde wetswijziging gaat een stap verder waarin de voorwaarden die tussen verbonden rechtspersonen worden overeengekomen of opgelegd, gedocumenteerd dienen te worden. Dit betekent dat bijvoorbeeld vastgelegd moet worden welke verrekenprijsmethode wordt gehanteerd en om welke redenen voor deze methode is gekozen. Daarnaast moet onderbouwd worden hoe de prijs is bepaald. Op die manier wordt bewerkstelligd dat voldoende informatie voor de inspecteur beschikbaar is om de zakelijkheid van overeengekomen voorwaarden te kunnen beoordelen.terrencemelendez
Nederland kent al jaren de documentatieverplichting inzake transacties binnen concern. Hoewel Nederland een open norm toepast bij deze documentatieverplichting, sluit het zich wel aan bij de Oeso-richtlijnen. Hierdoor dienen lichamen in hun administratie een beschrijving van de zogenoemde vijf vergelijkbaarheidsfactoren van de transacties, alsmede een onderbouwing van de keuze van de verrekenprijsmethode en de voorwaarden die bij de transacties tot stand zijn gekomen op te nemen. De vijf vergelijkbaarheidsfactoren zijn de kenmerken van de goederen en diensten, de functies van de rechtspersonen inclusief de gelopen risico’s, de contractuele voorwaarden, een beschrijving van de markt en de ondernemingsstrategieën. De beschrijving van de kenmerken van de goederen of diensten maakt het eenvoudiger om ze te kunnen vergelijken met soortgelijke goederen en diensten in de markt. Verder worden contractuele voorwaarden gebruikt om een inzicht te krijgen over hoe de transacties plaatsvinden. Bij de beoordeling van de toereikendheid van de documentatie wordt in Nederland het proportionaliteitsbeginsel gehanteerd. Dit houdt in dat de extra administratieve lasten als gevolg van de documentatieverplichting zo veel mogelijk beperkt dienen te worden. Wij gaan ervanuit dat het proportionaliteitsbeginsel ook door de Belastingdienst van Curaçao zal worden gehanteerd wanneer wordt nagegaan of een vennootschap aan deze nieuwe documentatieverplichting heeft voldaan.
De nieuwe documentatieverplichting op Curaçao ziet zowel op transacties tussen verbonden rechtspersonen die vanaf de datum inwerkingtreding van het wetsvoorstel plaatsvinden, als op contracten die vóór die datum zijn gesloten. Ten aanzien van transacties die plaatsvinden ná de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel, dient de documentatie beschikbaar te zijn op het moment dat de transactie plaatsvindt. Wat betreft langlopende contracten krijgen belastingplichtigen een redelijke termijn voor het opstellen van de documentatie.
Deze wijzigingen kunnen worden gezien als een extra last voor de belastingplichtige, omdat deze nu verplicht is hiervan documentatie bij te houden. Opmerking verdient echter dat het niet voldoen aan de documentatieverplichting tot een omkering van bewijslast zal leiden. Het is dan ook belangrijk om uw administratie, ook met betrekking tot deze nieuwe verplichting, op orde te hebben.

Zuleika Lasten is partner tax en Terrence Melendez is manager tax bij PwC Dutch Caribbean op Curaçao. Voor meer informatie zie ook de website: www.pwc.com/dutch-caribbean


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).