De rechtszaak moet eerst nog voorkomen, het duurt dus nog wel even voordat er een uitspraak is, maar nu al staat vast dat de procedure die de VPCO tegen het Land aanspant van groot maatschappelijk belang is en ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor zowel het onderwijs als voor de landsbegroting. Het is niet niks wat de Vereniging Protestants Christelijke Onderwijs eist: om de geclaimde ‘ongelijke behandeling’ in vergelijking met het Openbaar Onderwijs weg te nemen rekent VPCO met ruim 6 miljoen per jaar. ,,Over de afgelopen vijf jaar heeft zij dus nog recht op, afgerond, een bedrag van 30 miljoen gulden plus rente”, aldus het verzoekschrift. De rechtszaak gaat in de kern over de naar het oordeel van VPCO ‘tekortschietende en ongelijk verdeelde financiering van het onderwijs op Curaçao’; meer in het bijzonder met betrekking tot het onderwijs dat VPCO aanbiedt. Dit schoolbestuur heeft becijferd dat het Openbaar Onderwijs volgens de landsbegroting naar rato jaarlijks direct zo’n 30 procent meer bekostiging krijgt dan VPCO; en er zijn nog talrijke indirecte subsidiëringen die het Openbaar Onderwijs wel ontvangt, maar VPCO niet. Het protestants-christelijk schoolbestuur vertegenwoordigt een substantieel maar zeker niet het grootste deel van het onderwijs op Curaçao. Verreweg de meeste onderwijstellingen, leerlingen en leerkrachten vallen onder het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS). In een eerste reactie geeft de RKCS-directie aan nog niets te hebben besloten, maar wel in ‘hetzelfde schuitje’ als de VPCO te zitten, in de zin dat het katholiek onderwijs eveneens is achtergesteld ten opzichte van het Openbaar Onderwijs. Terecht komen de schoolbesturen op voor hun belangen, dat wil zeggen: de belangen van de schoolgaande kinderen. Te lang en te veel is de leerling het figuurlijke kind van de rekening geweest en ging er om uiteenlopende redenen - meestal omdat er bezuinigd moet worden - te weinig en zelfs minder geld naar het onderwijs. Dit zal een zware dobber worden voor deze relatief nieuwe regeringsploeg-Rhuggenaath (PAR, MAN en PIN). Enerzijds is er in het regeerakkoord terecht hoog ingezet op meer aandacht en middelen voor onderwijs en vorming, anderzijds werd het kabinet al op dag één geconfronteerd met financiële tegenvallers. Nu komt daar de miljoenenclaim van VPCO - bij succes wellicht gevolgd door het RKCS - bij. Populisme zoals bij het sympathiek klinkende ‘Enseñansa Liber’ helpt niet als het een ondoordachte holle frase betreft. Praatjes vullen geen gaatjes. Het Curaçaose kind - van welk type onderwijs dan ook - verdient alleen de beste scholing en dat betekent meer toewijding (van ouders en leraren), veel betere omstandigheden (in de klas) en véél meer geld (van overheid en gemeenschap).

ADCommentaar 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).