Al dan niet onder druk van de Rijksministerraad, die vandaag opnieuw vergadert over de reactie van de regering van Curaçao inzake de integriteitkwestie, en al dan niet ‘aangespoord’ door particuliere initiatieven van maatschappelijke groeperingen waaronder Grupo 40 om een eigen screening te laten doen en nu ook Akshon Dushi Kòrsou die een grootschalige handtekeningenactie op touw zet, heeft het kabinet Schotte nu besloten tot een ‘nationaal assessment aangaande aspecten van integriteit en goed bestuur in de gemeenschap’. Transparency International moet de opdracht krijgen. Ruim een jaar nadat deze regering zitting nam, waarna de discussie over integriteit en in het bijzonder de integriteit van verschillende ministers niet meer ophield. Is dit het antwoord op het zeer dringende verzoek van de koninkrijksregering om zélf met een passende aanpak te komen? Komt de coalitie hiermee eindelijk tegemoet aan de massale roep om opheldering? Zwicht de regering hiermee voor de druk? Het antwoord is dat de ministersploeg natuurlijk wel degelijk - voor het eerst - reageert op de publieke onrust door aan te geven dat er een onderzoek (‘beoordeling’) komt door een buitenstaander. Dat is op zichzelf toe te juichen. Maar er zijn wel veel maren. Waarom nu pas, nu het kookpunt is bereikt? En waarom trekt de regering het assessment zo breed naar het ‘integer functioneren van verschillende instituten, organisaties en actoren in onze gemeenschap’? Het ging en gaat toch primair om de twijfels omtrent de politieke bestuurders? Zij staan (negatief) in de schijnwerpers en zij regeren dit land, dat een degelijk betrouwbaar bestuur verdient. Door alles en iedereen erbij te betrekken, versterkt het kabinet de argwaan dat zij met dit onderzoek juist de bedoeling heeft de aandacht te verplaatsen; zo niet, af te leiden. Wat verder meteen opvalt, is dat het nog wel heel lang kan gaan duren voordat de verlossende helderheid er kan zijn, aangezien ‘het proces van assessment begin 2012 van start zal gaan en enige maanden tot een jaar in beslag zal nemen om af te ronden’. Dus eind volgend jaar of 2013. Daarmee lijkt de regering tijd te kopen, maar tijd heeft Curaçao niet. Want, zoals de ministerraad zelf beargumenteert, de polarisatie en de verdeeldheid hebben zo’n vorm aangenomen, dat op sommige momenten sprake is van een ‘pressure cooker’. Er zijn te veel vragen, te veel onduidelijkheden en te veel twijfel en wantrouwen, dat het beter is met het onderzoek - het assessment, zo men wil - enkel te focussen op de integriteit van de individuele ministers en dat dit binnen afzienbare tijd van pakweg twee, drie maanden, helderheid verschaft. Bovenal moet de onderzoekende instantie gezaghebbend en onafhankelijk zijn, toegang hebben tot álle informatie en niet alleen oog hebben voor het strafrechtelijke maar tevens voor wat moreelethisch door de beugel kan of niet.
Tot slot, wie A zegt moet ook B zeggen: nog vóórdat het onderzoek van start gaat, zou bekend moeten zijn welke consequenties individuele ministers en partijen verbinden aan mogelijke uikomsten ervan. Zo niet, is deze actie van de regering slechts een slalombeweging om kostbare tijd te rekken en niet uit te komen waar Curaçao moet zijn: ‘Een Curaçao in harmonie met vertrouwen in zijn leiders’, zoals de handtekeningenactie van de partijloze Dushi Kòrsou het kraakhelder verwoordt.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).