Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De zorgelijke en almaar verslechterde situatie in Venezuela gaf én geeft aanleiding om alert te zijn op mogelijke spillover-effecten op de Caribische delen van het Koninkrijk.

migratiekoenders

De inschatting van Nederland is echter onverminderd dat - mocht de situatie in Venezuela sterk verslechteren - er geen massale migratiestroom op gang komt richting de Caribische eilanden.
Dat stelt de Nederlandse minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn inschatting is dat Venezolanen zich thuis zullen terugtrekken, dan wel naar andere plekken in het land zullen gaan of zich over land richting de buurlanden zoals Colombia of Guyana zullen begeven. ,,De situatie in het buurland van Curaçao heeft de volle aandacht van het kabinet”, zo schrijft Koenders.
Verhoogde patrouilles van de kustwacht laten tot op heden ook geen beeld zien van een toename van, of grootschalige, immigratie, zo meldt de minister. Dit neemt volgens hem niet weg dat we op alle scenario’s voorbereid moeten zijn. ,,Deze scenario’s zijn uitgewerkt en worden voortdurend geactualiseerd en geoperationaliseerd. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan de moties die vorig jaar zijn aangenomen. Deze moties roepen op tot het ontwikkelen van scenario’s op het gebied van veiligheid, migratie en toerisme, het monitoren van illegale migratie en de inzet van de kustwacht.”
Koenders meldt dat sinds geruime tijd regelmatig overleg plaatsvindt tussen de betrokken partijen binnen het Koninkrijk. Hij noemt hierbij de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie, de autonome Caribische Koninkrijkslanden, de Rijksvertegenwoordiger op Bonaire en de Koninkrijksambassade in Caracas. ,,In de verschillende overleggen wordt de situatie in Venezuela belicht, informatie uitgewisseld en maatregelen besproken. De overleggen en voorbereidingen worden momenteel geïntensiveerd.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).