Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) stemt in met de lening van 60 miljoen gulden die het Land Curaçao door middel van een obligatie-emissie aangaat.

lening
Eerder deze week berichtte het Antilliaans Dagblad dat het gaat om een 30-jarige 1%-lening. Niet eerder was de rente zo laag, maar dat is het gevolg van de staande inschrijving door de Nederlandse staat, die onlangs van kredietbeoordelaar Fitch weer de hoogst haalbare AAA-rating, ofwel Triple A, kreeg.
Het Cft ontving medio maart een leningverzoek van minister José Jardim van Financiën voor een bedrag van 60 miljoen. De lening is voor kapitaaluitgaven aan de Curaçaose wegeninfrastructuur, nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen, zonnepanelen ten behoeve van scholen en de aanschaf van software voor het project herstructurering belastingstelsel.
Op grond van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) heeft het Cft gereageerd op dit leningverzoek. De brief is ook gestuurd aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en aan het ministerie van Financiën in Den Haag. De Landsverordening Algemene Rekenkamer schrijft voor dat ook de Rekenkamer van Curaçao op de hoogte wordt gesteld van de voorgenomen lening, die daartoe een register bijhoudt.
Het Cft merkt op dat een lening van 60 miljoen ‘naar verwachting overeenkomt met de jaarlijkse uitvoerings- en absorptiecapaciteit van Curaçao’. Het Cft gaat ervan uit dat hiermee de financieringslast voor kapitaaluitgaven in het begrotingsjaar 2016 volledig gedekt is.
,,Een leenbedrag van 60 miljoen leidt bij een structurele nominale bbp-groei (bruto binnenlands product, red.) in de orde van 2,5 procent tot stabilisatie van de schuldquote op het huidige niveau van rond de 40 procent bbp”, aldus het Cft.
De genoemde voorgenomen kapitaaluitgaven maken deel uit van de vastgestelde landsbegroting 2016. Deze kapitaaluitgaven voldoen volgens het Cft aan de definitie van het zogeheten System of National Accounts (SNA).
De begroting 2016 voldoet aan de normen van de Rft. ,,Na verstrekking van deze lening vallen de totale rentelasten van de collectieve sector binnen de rentelastnorm.” Het Cft kan daarom akkoord gaan met de lening van 60 miljoen.
Het Cft merkt wel op dat voor de bepaling van de rentelasten nog wordt uitgegaan van de vaststelling van de collectieve sector uit 2013. ,,Daarom herhaalt het Cft het eerdere verzoek om op korte termijn het conceptadvies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ten behoeve van de vaststelling van de collectieve sector 2015 aan ons te doen toekomen.”
Van de lening van 60 miljoen gulden gaat maar liefst 40 miljoen naar wegeninfrastructuur (plus nog eens 10 miljoen ‘uit eigen zak’; namelijk 50 miljoen bij elkaar); 8 miljoen is ten behoeve van nieuwbouw en renovatie van scholen; 5 miljoen voor zonnepanelen voor scholen (+ 1,7 miljoen ‘eigen geld’; bij elkaar 6,7 miljoen); en 7 miljoen ten behoeve van software voor het project herstructurering belastingstelsel (+ 3 miljoen; samen 10 miljoen). Aldus het Cft-advies.
,,Uit het leningverzoek blijkt dat deze voorgenomen kapitaaluitgaven zijn opgenomen op de kapitaaldienst van de vastgestelde begroting 2016.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).