Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De meeste ministeries en uitvoeringsorganisaties (UO’s) voldoen onvoldoende aan de verplichte beantwoordingstermijn op verzoeken in het kader van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (LOB).
Een groot deel van de verzoeken wordt zelfs niet eens beantwoord. Dit blijkt uit een overzicht van de LOB-verzoeken over de jaren 2010 tot en met 2014 dat onlangs naar de Staten is gestuurd. In de vijf beschreven jaren wordt meer dan een kwart van het aantal LOB-verzoeken niet beantwoord. Het hoogste percentage onbeantwoorde verzoeken was in 2013, 42 procent, het laagste percentage was in 2014, 25 procent. De meeste LOB-verzoeken werden ingediend in 2011 en 2014, respectievelijk 109 en 107. Sommige verzoeken betreffen verschillende ministeries en UO’s. In 2014 gingen de verzoeken naar de meeste ministeries en UO’s, te weten 132.
De afdeling Bentana di Informashon, vallende onder het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), die alle LOB-verzoeken binnenkrijgt en doorstuurt naar de desbetreffende ministeries en UO’s, concludeert dat er beter gecommuniceerd moet worden met de ministeries en dat in 2014 in samenwerking met de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) werkprocessen beschreven zijn en aanbevolen wordt om met de verschillende ministeries en UO’s ‘service level agreements’ (SLA’s) aan te gaan. In de rapporten wordt er nog eens op gewezen dat de LOB de overheid de plicht oplegt tot informatieverstrekking aan de burger en dat de LOB de burger het recht geeft op informatieverstrekking door de overheid.
Overigens gaat het in de beschreven jaren om het beantwoorden van LOB-verzoeken, wat niet direct impliceert dat aan het verzoek ook voldaan is en dat er inzage gegeven is in de documenten. In de landsverordening zijn uitzonderingen en beperkingen opgenomen op basis waarvan besloten kan worden dat er geen inzage verschaft wordt, bijvoorbeeld als de informatie de eenheid van de regering kan schaden of als de informatie de veiligheid, de economische of financiële belangen van het land in gevaar brengt. Ook wordt er geen informatie verstrekt over tot personen herleidbare beleidsopvattingen.
Uit de gegevens blijkt dat de meeste LOB-verzoeken ingediend worden door advocaten en advocatenkantoren en betrekking hebben op het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), afdeling Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) en Openbare Werken (OW)
Een opvallend verzoek is opgetekend in 2011 waar inzage gevraagd werd in alle gedane uitgaven van publieke fondsen door middel van een creditcard of bankpas van diverse bewindspersonen. Dit verzoek is onbeantwoord gebleven.
In 2012 worden twee verzoeken ingediend naar informatie over de creditcard van verschillende gedeputeerden. Een van deze verzoeken is beantwoord en het andere niet. In 2014 is het opvallend dat er 18 verzoeken ingediend worden voor inzage in het integrale onderzoeksrapport van PricewaterhouseCoopers betreffende de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Daarvan blijken alle 18 binnen de tweede termijn van zes weken antwoord te hebben gekregen.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).