Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De politieke en daaruit voortvloeiende onzekere financiële en sociaaleconomische ontwikkelingen die zich in Venezuela voltrekken, spelen volgens de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) een belangrijke rol bij het besluitvormingsproces van mogelijke investeerders op Curaçao. Dat staat in de laatste nieuwsbrief van de VBC.
In het eerste kwartaal van dit jaar is er sprake geweest van een krimp van de Curaçaose economie van 0,5 procent. Dat blijkt uit de meest recente resultaten van de Short Term Economic Review (Ster) van de Kamer van Koophandel Curaçao.
De Financieel Management Rapportage (FMR) van het eerste kwartaal van 2015 rapporteert een surplus op de begroting. Hoewel er sprake is van een positieve ontwikkeling van de overheidsfinanciën en daarmee in beginsel voldaan wordt aan de eis van macro-economische stabiliteit, lukt het nog steeds niet om (structurele) economische groei van de grond te krijgen, aldus de VBC. Naar oordeel van de VBC vormt gebrek aan vertrouwen de hoofdreden waarom investeerders het vooralsnog laten afweten waardoor de economie stagneert.
Het gebrek aan vertrouwen is volgens de vereniging te wijten aan een aantal ontwikkelingen en factoren, waaronder de reeds genoemde ontwikkelingen in Venezuela, maar ook ‘de politieke onzekerheid en een niet stimulerend investeringsbeleid’. ,,De verkiezingen die in 2016 op het programma staan en waarvan de verwachte uitkomst moeilijk te voorspellen is, leidt ertoe dat investeerders terughoudend zijn. In ieder geval zit men niet te wachten op een herhaling van een gevoerd beleid welke geresulteerd heeft in grote overheidstekorten waardoor het noodzakelijk was om zware lasten verhogende maatregelen te nemen. Dit beleid, gevolgd door voorstellen om de faciliteitenwetgeving te versoberen en een aantal onderdelen af te schaffen werkt remmend en tot afwachtend gedrag”, aldus de VBC in haar laatste nieuwsbrief.
Andere ontwikkelingen zoals interne verdeeldheid binnen de coalitie, integriteitsperikelen bij bestuurlijke organen, voorstellen tot devalueren van het onderwijsniveau, fors verhogen van de lokale prijzen van olieproducten zonder dat de wereldmarktprijs van olie daartoe aanleiding geeft, dragen volgens de VBC eveneens bij tot het verslechteren van het leef- en investeringsklimaat met als gevolg dat investeerders nog meer de kat uit de boom kijken. ,,Onduidelijkheid en onzekerheid ten aanzien van de raffinaderij, einde ‘grandfather’-regeling internationale financiële dienstverlening, terugbetaling schulden leiden ook tot terughoudend en voorzichtig gedrag bij investeerders. De rechtszaken tegen de raffinaderij vergroten deze behoedzame houding”, aldus de vereniging.
,,Zolang geen duidelijkheid verkregen wordt over deze onzekerheden zal het moeilijk zijn om het vertrouwen te herstellen. Daar het overgrote deel van de hierboven opgesomde onbestendigheden intern van aard is, zou het in principe mogelijk zijn om snel hierin verandering en helderheid te brengen. Wat nodig is, is voeren van een beleid dat de elementen samenwerking, eenduidigheid, transparantie, integriteit en consistentie omvat en die gericht is op duurzame economische groei.”
Het strategisch toerisme masterplan 2015-2020 dat nu op tafel ligt, biedt volgens VBC hiertoe alle mogelijkheden. ,,Een kwestie van gezamenlijk en eensgezind uitvoeren.”

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).